Kriz fırsatçılık mı?

A -
A +

"Çin­ce'de kriz di­ye ya­zar­sa­nız, bu­nun iki mâ­nâ­sı var­dır, bi­ri­si kriz­dir ama di­ğe­ri fır­sat­tır!" İş dün­ya­mız bu sö­zü ar­tık ez­ber­le­di. Ez­ber­le­di ez­ber­le­me­si­ne de; bun­dan ne an­la­dı, an­la­dı­ğı­nı na­sıl uy­gu­la­dı bu­na bak­mak ge­re­ki­yor. Bel­ki de bu ih­ti­yaç­tan ha­re­ket­le bu haf­ta 16.'sı dü­zen­le­nen İn­san Kay­nak­la­rı Kon­gre­si'nin te­ma­sı "Far­kın­da mı­yız?" ola­rak be­lir­len­miş. Yö­ne­ti­ci­le­riy­le te­le­viz­yon prog­ra­mın­da bir ara­ya gel­di­ği­miz "PER-YÖN" Türk iş dün­ya­sı­na yö­ne­tim ko­nu­sun­da bü­yük kat­kı­lar sağ­la­yan bir si­vil top­lum ku­ru­lu­şu. Te­le­viz­yon­da­ki soh­bet­te en çok dik­ka­ti­mi çe­ken ve de se­vin­di­ren hu­sus şu ol­du: "Bu yıl ge­çen yıl­la­ra gö­re ka­tı­lım­cı­la­rın ya­rı­dan faz­la­sı in­san kay­nak­la­rı bö­lü­mü yö­ne­ti­ci­le­ri de­ğil, ge­nel mü­dür ve di­ğer üst yö­ne­tim so­rum­lu­la­rı imiş!" Ya­ni ar­tık Tür­ki­ye'de "İn­san yö­ne­ti­mi"nin öne­mi üst yö­ne­tim ta­ra­fın­dan da­ha çok an­la­şıl­mak­ta. İş­te yö­ne­ti­min ka­li­te­si özel­lik­le kriz dö­nem­le­rin­de ken­di­ni his­set­ti­ri­yor. Af­fe­der­si­niz "ka­li­te­siz yö­ne­ti­ci­ler" ya­zı­ya baş­lar­ken söy­le­di­ği­miz kriz-fır­sat iliş­ki­si­ni, kı­sa va­de­li ma­li çı­kar­lar için de­ğer­len­di­rip, he­men iş­ten çı­kar­ma­lar için fır­sat gö­rü­yor­lar. As­lın­da bu hâ­lâ "en­te­lek­tü­el ser­ma­ye­nin ne ol­du­ğu­nun şu­uru­na va­ra­ma­mış" bir dav­ra­nış­tır. Ve de Tür­ki­ye'nin çok kı­sa bir sü­re son­ra da­ha şid­det­le ih­ti­yaç du­ya­ca­ğı "bi­ri­kim­li ça­lı­şan ih­ti­ya­cı"nın şid­det­len­me­si­ne yol aça­cak­tır. As­lın­da gi­der ka­lem­le­ri için­de % 5'ler­de sey­re­den ma­aş ve üc­ret­ler­den ya­pı­la­cak acı­ma­sız ta­sar­ruf ye­ri­ne, kri­zi ger­çek­ten fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­cek ye­ni an­la­yış­la­ra yel­ken aç­mak ge­re­kir. Çün­kü in­san; is­te­di­ği, gön­lü alın­dı­ğı, gü­ve­nil­di­ği, adam sa­yıl­dı­ğı za­man ve­ri­mi­ni on­lar­ca kat ar­tı­ra­bi­len bir var­lık­tır. Kı­sa sü­re­li kriz an­la­rın­da on­la­ra sa­hip çı­kan ve bu­nun için ge­re­ken fe­da­kâr­lı­ğı ya­pan ger­çek iş li­der­le­ri­ne ve şir­ket­le­ri­ne iş­ler nor­ma­le dön­dü­ğün­de akıl al­maz kat­kı­lar sağ­la­ya­bi­lir. "Kö­şe­den ah­kâm kes­mek­le kriz yö­ne­til­mez" de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim. Ama yi­ne de siz kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tür­mek­le, fır­sat­çı­lı­ğa dö­nüş­tür­mek ara­sın­da­ki nü­an­sı ha­tır­la­yın ve de kri­zi ça­lı­şan­la­rı­nız­la bir­lik­te gö­ğüs­le­me­yi de­ne­yin, ra­hat eder­si­niz.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.