Yayın Tarihi:

GÜNGÖREN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ( ÇEKYAT, KANEPE, YATAK, MASA, SANDALYE, SEHPA, BAZA, GARDIROP, vb. ) İRİ HACİMLİ ATIKLARIN EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN SAĞLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ SATIŞI İLANI

 

İşin NiteliğiSüresiBaşlama ve Bitirme Tarihiİşin Yapılacağı YerTahmin Edilen Bedeli (TL)Geçici Teminat %3 (TL)İlan şekli ve Adediİhale Usulüİhale Tarihi ve Saati
GÜNGÖREN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ( ÇEKYAT, KANEPE, YATAK, MASA, SANDALYE, SEHPA, BAZA, GARDIROP, vb. ) İRİ HACİMLİ ATIKLARIN SATIŞI12 AY20/03/2024-20/03/2025Güngören Belediyesi Hizmet Sınırları127.200,00
TL

 
3.816,00 TLMetropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede ve İnternet haber sitesinde birer defa ,Belediye ilan panosunda 10 gün2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”14/03/2024
14:00
 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Güngören Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu
  Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38, Kat:eksi1, Güngören/İSTANBUL
  İhale Tarihi ve Saati: 14/03/2024- 14:00, Perşembe
  İhale İçin Son Müracaat Tarihi: 14/03/2024- 12:00, Perşembe
 2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 8. Güngören Belediyesine kira, para cezası, emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair  yazı.
 9. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 10. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış güncel Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 11. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 1. İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 500,00. TL (BeşYüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 2. İsteklilerin 14/03/2024Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Güngören Belediyesi Ana Hizmet Binası, eksi 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 3. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.#ilangovtr    BASIN NO: ILN01991395