Yayın Tarihi:

SIVI BAZLI OTOMATİK SİTOLOJİ BOYAMA KİTİ ALIMI

İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SIVI BAZLI OTOMATİK SİTOLOJİ BOYAMA KİTİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/649814

 

1-İdarenin
a) Adı:İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi:Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi No:52 Beyoğlu /İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:0(212) 909 50 00 (1136) - 0(212) 909 51 99
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:SIVI BAZLI OTOMATİK SİTOLOJİ BOYAMA KİTİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Kalem Sıvı Bazlı Otomaatik Sitoloji Boyama Kiti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici, idarenin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde 31.12.2024 tarihine kadar teslim edecektir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 5 (beş) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (09:00 - 16:00) arasında yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip siparişe istinaden işe başlanacaktr


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi, No:52 Beyoğlu/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Yetki Belgesi
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tedarikçi firma-ana bayii olduklarına dair TITUBB/ÜTS kaydı
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair beyanı
TITUBB/ÜTS
Yetki Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teknik Şartname Uygunluk Belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 #ilangovtr    BASIN NO: ILN02035242