BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Halifeyle sağlanan huzur...

Ahmet Demirbaş
Facebook
Mahmud Şevket Paşa'nın Arnavutluk'ta yirmi iki taburla yapamadığını, Sultan Reşad Han bir gövde gösterisiyle halletmişti...

Sultan Mehmed Reşad Han, Osmanlı padişahlarının otuz beşincisi ve İslam halifelerinin yüzüncüsüdür...

1890 senesinde İngilizlerin yardımıyla kurulan ve Padişah aleyhtarı Türk, Rum, Ermeni, Arnavut ve Yahudilerle Bulgar, Sırp ve Yunan çeteleri tarafından desteklenen İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1909 yılında Sultan Abdülhamid Han'ı tahttan indirdi ve yerine Mehmed Reşad Hanı geçirdi... Sultan Abdülhamid Han taraftarı diyerek pek çok kişiyi idam ettirdiler. Herkes ölüm ve hapis korkusu içine düştü. Memlekette can, mal ve namus emniyeti kalmadı. Devlet düşmanlığı, küfür ve dinden dönme moda oldu. Her vilayette zalimler, asiler ve zorbalar türedi. Bunun neticesi olarak Arnavutluk'ta isyan hareketleri başladı. Arnavutluk bölgesi mebusları, hükümete müracaat ederek şiddet hareketlerine başvurulmadan bölgeye bir "nasihat heyeti" gönderilmesini istediler. Ancak şiddet taraftarı olan İttihat ve Terakki mensupları, Mahmud Şevket Paşa komutasında büyük bir orduyu Arnavutluk'a göndermelerine rağmen isyanı önleyemediler... Sultan Reşad, 16 Haziran 1911'de Kosova'ya gitti. Yüz bin Arnavut ile Cuma namazı kıldı. Balkan Müslümanları ve Arnavutlar asırlar öncesi Osmanlı hakimiyetine girişlerinde adalet hissini Sultan Reşad Hanın ''Baba'' davranışıyla tekrar ve daha ziyadesiyle yaşadılar. Arnavutluk'taki yüz binlerce Müslüman, Halife-i Müslimin ve Osmanlı Sultanı Reşad Hanı görebilmek için bütün sıkıntılara katlanarak yollara düştü. Sultan din ve millet farkı gözetmeden bütün halka bol ihsanlarda bulundu. Huzuru sağladı. Mahmud Şevket Paşanın yirmi iki taburla yapamadığını, Sultan Mehmed Reşad bir gövde gösterisiyle temin etti...

Ancak İttihatçıların ihanet derecesine varan gafletleri devam ediyordu. Bu arada Balkan Harbi başladı... Siyaset yapmaktan memleket müdafaasına vakit bulamayan komutanların elinde kalan Osmanlı orduları, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan, karşısında bozguna uğradılar...

8 Ekim 1918'de iktidardan uzaklaştırılan İttihat ve Terakki'nin; gafil, cahil, fırkacı, bölücü idaresi neticesinde Osmanlı Devleti, bu defa da dünyanın süper güçlerine karşı Almanya safında Birinci Dünya Harbine katıldı...

Sultan Mehmed Reşad, memleketin içinde bulunduğu durumun ızdırabı içerisinde 3 Temmuz 1918'de vefat etti. Cenazesi Eyüb'deki türbesine defnedildi...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
588275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/588275.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT