BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Namazın İslam dînindeki yeri

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Bilindiği gibi, İslâm âlimlerinin kitaplarında, Allahü teâlâya ve Peygamberi'ne îmândan sonra, dînimizde en kıymetli ibâdetin namaz olduğu bildirilmiştir. Namazın ehemmiyetini bildiren âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler pek çoktur. Kur'ân-ı Kerîm'de yüzden fazla yerde, namaz kılma emri tekrâr edilmekte, hadîs-i şerîflerde namazın nasıl kılınacağı teşvîk edilmekte ve öğretilmektedir. Namaz, ibâdetlerin en kıymetlisidir. Namaz kılmak, kulun, Rabbine âcizliğini itirâf etmesidir. Yani Allahü teâlânın büyüklüğünü düşünerek O'nun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan bir kimse hep iyilik yapar; hiç kötülük yapamaz. Tabîî ki İslâmiyette en önemli emir îmân etmektir. Îmân, bir binânın temeli gibidir. Namaz ise, bu binânın kirişleri ve duvarları gibidir. Îmândan sonra en mühim ibâdet namazdır. ÂDEM ALEYHİSSELÂMDAN BERİ... Âdem aleyhisselâmdan beri, İlâhî dînlerin hepsinde, oruç gibi namaz kılmak da emredilmişti. Nitekim Hazret-i Âdem, Cennet'ten çıktığında sabâh namazı vaktiydi; iki rek'at namaz kılmıştı. Hazret-i İbrâhîm, öğle vaktinde oğlu İsmâîl aleyhisselâmı kurbân etme emrinden affedildiğinde, dört rek'at namaz kılmıştı. Yûnus aleyhisselâm, balığın karnından kurtulduğu vakit ikindi vaktiydi; bu zaman dört rek'at namaz kılmıştı. Hazret-i Mûsâ'ya yardımcı olarak, ağabeyi Hazret-i Hârûn gönderildiğinde, yatsı vaktiydi; Hazret-i Mûsâ o vakitte dört rek'at namaz kılmıştı. Îsâ aleyhisselâm, Cenâb-ı Hakk'ın verdiği ni'metlere şükür için, akşam vaktinde üç rek'at namaz kılmıştı. Âdem aleyhisselâm ikindi, Ya'kûb aleyhisselâm akşam, Yûnus aleyhisselâm yatsı namazlarını kılarlardı. Vitir namazı, Peygamberimizin Mi'râc'ta kıldığı namazlardandır. Bütün Peygamberlerin kıldıkları namazlar bir araya toplanarak, Mi'râc'ta, Müslümanlara [daha önce iki vakit farz iken] 5 vakit namaz farz edildi. Bilindiği üzere, İslâmiyette farz kılınan ibâdetlerin faydası, insanlara yani o ibâdetleri yapan fertlere, âilelere ve cemiyetleredir. Yoksa Allahü teâlâ, insanların ibâdetlerine muhtâç değildir. İnsan namaz kılmakla, oruç tutmakla hem Allah'a karşı kulluk vazîfesini yapmış, hem de kalbini her türlü kötülüklerden temizlemiş olur. Çünkü namaz ve oruç, insanı rûhen yükseltir ve kötülüklerden alıkoyar. Bir sahâbî, Resûlullah'a: "Ben, Allah ve Resûlüne inanır, namazlarımı kılar, zekâtlarımı verir, oruçlarımı tutar ve diğer ibâdetlerimi yaparsam, kimlerden olurum?" diye suâl edince, Peygamber Efendimiz ona cevâben buyurdu ki: "Sen sıddîklardan ve şehîdlerden olursun." [Bezzâr] "Ümmetimin fesâdı zamanında sünnetime yapışan [yani Ehl-i Sünnet ve Cemâ'at i'tikâdı üzere bulunan] ve beş vakit namazı cemâatle kılanın amel defterine, her gün yüz şehîd sevâbı yazılır." [İ. Nâsıru'd-dîn] CENNETİN ANAHTARI!.. Şimdi de, "Namazın dîndeki yeri" ile ilgili bazı hadîs-i şerîflere temâs edelim. Sevgili Peygamberimiz buyurmuşlardır ki: "Kıyâmet günü, îmândan sonra, ilk suâl namazdan olacakdır." Allahü teâlâ buyuracak ki: "Ey kulum, namaz hesâbının altından kalkarsan, kurtuluş senindir. Öteki hesâplarını da kolaylaştırırım!" "Kıyâmette kulun ilk sorguya çekileceği ibâdet, namazdır. Namaz düzgün ise, diğer amelleri de kabûl edilir. Namaz düzgün değilse, hiçbir ameli kabûl edilmez." [Taberânî] Bütün ibâdetlerin en fazîletlisi namazdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Namazın dîndeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Taberânî] "Namaz dînin direğidir. Namaz kılan, dînini doğrultmuş (ayakta tutmuş) olur. Namaz kılmayan, dînini yıkmış olur." "Namaz dînin direğidir, terk eden dînini yıkmış olur." [Beyhekî] "En fazîletli amel, vaktinde kılınan namazdır." [Ebû Dâvûd] "Farzları edâ ve muhâfaza, cihâdın en fazîletlisidir." [Taberânî] "Namaz, Allahü teâlânın hoşnûd (râzı) olduğu bütün amellerin en fazîletlisidir. Rızkın bereketi, duânın kabûlüdür. Kabirde ışıktır. Sırât köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennet'te başa tâçtır. Îmânın başı, gözün nûru ve Cehennem'den kurtarıcıdır." [Miftâhu'l-Cenne] "Cennetin anahtarı namazdır." [Dârimî]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
544328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/544328.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT