BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kurban ibâdeti hakkında bilmediklerimiz

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Bilindiği üzere kurbân ibâdeti, dünyâya gönderilen ilk insan ve aynı zamanda ilk Peygamber olan Hazreti Âdem'den beri bilinen ve yapılagelen bir ibâdettir.
Kurbân nisâbına mâlik olan ve gerekli diğer şartları taşıyan [yani âkıl, bâliğ, mukîm, hür olan zengin] bir Müslümânın kurbân kesmesi vâciptir; zarûretsiz kurbân kesmemek günâhtır. "Kurbân", "davar [koyun, anası gibi gösterişli 6 aylık kuzu ve keçi], sığır [inek, dana, öküz, boğa, manda] veya deveyi, Kurbân Bayramının ilk üç gününde [Şâfiî mezhebinde 4. günde de kesmek câizdir], kurbân niyeti ile kesmek" demektir.
Hâli vakti yerinde olan ve Allahü teâlânın emrine uyarak kurbân kesen, kendisini Cehennemden âzâd etmiş olur. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Sevâp umarak kurbân kesen, Cehennemden korunur." [Taberânî]
İki hadîs-i şerîfte de: "Hasîslerin [Cimrilerin] en kötüsü, (kesmesi vâcib olduğu hâlde) kurbân kesmeyendir", "Hâli vakti yerinde olup da kurbân kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin" [Hâkim]  buyurulmuştur.
Son İlâhî kitap olan Kur'ân-ı kerîmde Hac sûresinin 34. âyet-i kerîmesinde meâlen şöyle buyurulmaktadır:
"Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbânlık hayvânların üzerlerine O'nun adını anarak kurbân kesmeyi meşrû kıldık..." 
Kur'ân-ı kerîmde kurbân muhtelif yönleriyle beyân buyurulmaktadır. Meselâ Bakara 196; Mâide 2, 95, 97 ve Fetih 25'te hacda kesilen kurbânlar; Mâide sûresinin 27. âyetinde, Âdem aleyhisselâmın 2 oğlunun kestikleri kurbân, 103. âyetinde ise adak kurbânı; Hac suresinin 36-37. âyetlerinde umûmî olarak kurbân ibâdeti; Sâffât suresinin 102-107. âyetlerinde de Hazreti İbrâhîm aleyhisselâmın kestiği kurbân zikrolunmuştur.
Kevser sûresinde ise, Peygamber Efendimize farz olan, fakat (Hanefî mezhebine göre) ümmetinden zengin olanlara vâcip kılınan, (Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre ise sünnet-i müekkede olan) kurbân beyân buyurulmaktadır.
Kurbân konusunda, Peygamber Efendimizin de birçok hadîs-i şerîfi vardır. İslâm âlimleri de, kurbân hakkında çok değerli bilgiler vermişlerdir.
Kurbân hayvânını fakîrlere veya hayır ve yardım cemiyetlerine diri olarak sadaka vermek kurbân olmaz. Kurbânlık hayvânı kesmek, kanını akıtmak şarttır.
Hadîs-i şerîflerde buyurulmuştur ki:
"Kurban Bayramında yapılan amellerden, Allahü teâlâ katında, kurbân kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden, Allahü teâlâ, onu muhâfaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin." [Tirmizî]
"Kurbânlarınızı gönül hoşluğu ile kesin! Çünkü hiçbir Müslümân yoktur ki, kurbânını kıbleye döndürüp kessin de, bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi kıyâmette kendi mîzânına konan sevâbı olmasın."[Deylemî]
"Yâ Fâtıma, kurbânının yanına git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlası ile, geçmiş günâhların affedilir." [İbn-i Hibbân]
"Kesilen kurbân, Kıyâmette, etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mîzâna konur." [İsfehânî]
"Kurbânlarınız, semiz olsun. Onlar, Sırâtta bineklerinizdir." [Zâdü'l-mukvîn]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
576298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/576298.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT