BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramını dün uğurladık

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Müslümânlar, bayram günlerine ayrı bir önem verirler. Zîrâ bu günler günâhların affedildiği, birlik ve berâberlik duygularının pekiştirildiği, ihtiyaç sâhiplerinin ve yoksulların sevindirildiği günler olması bakımından sevinç ve neşe kaynağıdırlar.
Burada ifâde edelim ki, Müslümânlar, her yıl, "Ramazân ayı"nda ve "Arefe günü"nde günâhları afv edildiği için sevinirler, sürûrları avdet eder. Bundan dolayı Arapça'da bayrama "îd" denilmiştir.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, tövbe reddolmaz. Fıtr (yani Ramazân) ve Kurbân Bayramının birinci geceleri, Şa'bân ayının on beşinci (yani Berât) gecesi ve Arefe gecesi."
[Kadir gecesi, birçok hadîs-i şerîfte bildirildiği için burada da bildirilmeye lüzûm görülmemiştir.]
Dînimize göre, bayram ikidir. Birincisi, Arabî aylardan Şevvâl ayının birinci günü "Ramazân Bayramı"; ikincisi, Zilhicce ayının onuncu günü "Kurbân Bayramı"dır. Bildiğimiz gibi, Ramazan Bayramı üç gün, Kurban Bayramı ise dört gündür.
Peygamber Efendimiz, Mekke-i mükerreme'den Medîne-i münevvere'ye hicret edince, Medînelilerin Câhiliye âdetlerinden kalma bayramları kutladıklarını gördü ve onları ikaz etti; "Allahü teâlâ, size onlardan daha hayırlı iki bayramı (Ramazân ve Kurbân Bayramlarını) ihsân etti" buyurdu.
***
Bilindiği gibi, hicretin ikinci yılında, müdâfaa için cihâda izin verildi; Müslümanların kıblesi Kâbe-i şerîf oldu. Yine hicretin 2. senesinde, oruç farz kılındı; Ramazân ayında, terâvîh namâzı kılınmaya başlandı ve sadaka-i fıtır vermek vâcip oldu; zekât vermek de farz kılındı. Yine o senenin Zilhicce ayında, Kurban kesmek ve bayram namazı kılmak vâcip oldu. 
Peygamber Efendimizin ilk kıldığı bayram namazı, Ramazân Bayramı namazıdır... Ramazân bayramında, erken kalkmak, namazdan önce tatlı, hurma veya şeker yemek, gusül abdesti almak, misvâk kullanmak, yeni ve temiz elbise giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, câmiye giderken yolda, yavaş yavaş tekbîr okumak, güzel koku sürünmek, sevindiğini belli etmek müstehabdır.
Kurbân Bayramında da, bunlar müstehab olmakla beraber, bayram günü ilk olarak kurbân etinden yemek, câmiye giderken yolda, cehrî olarak tekbîr okumak müstehabdır.
Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
"Bayram günü sabâh vakti olduğu zamân, Allahü teâlâ meleklere emreder. Onlar yeryüzüne inerler. Sokak başlarını tutarlar. İnsanlar ve cinnîlerden başka bütün mahlûkâtın duyacağı bir sesle nidâ ederler. Derler ki:
- Ey ümmet-i Muhammed, kalkın! Allahü teâlâ büyük ihsânlarda bulunuyor, çok günâhlar affediyor.
Mü'minler bayram namazı kılmak üzere câmilere ve mescidlere toplandıkları zaman Allahü teâlâ meleklere hitâp eder: 'İşçi çalışınca karşılığı nedir?'
Melekler derler ki: 'Ücretinin ödenmesidir!'
Şânı yüce olan Allah buyurur ki: Sizi şâhit tutuyorum ki, ben onlara sevâb olarak rızâmı ve mağfiretimi verdim."
[Cenâb-ı Hak, asîl milletimizi ve bütün Müslümânları sıhhat ve âfiyet içerisinde, daha nice bayramlara kavuştursun.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
576321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/576321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT