BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Şâir Nâbî'nin edeple ilgili şiiri

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
"Edepsizlik yapmaktan sakın; çünkü burası, Allahü teâlânın Habîbînin, Mahbûbunun, sevgilisinin mekânıdır."
 
Sultân IV. Mehmed Hân zamanında, dîvân şâirlerimizden, Peygamberimizin âşıklarından, 6 (altı) Sultân zamanında yaşayan ve onlar için cülûs şiirleri yazan Urfalı Şâir Yûsuf Nâbî (1642-1712), Devlet Erkânıyla beraber, bir sene hacca gitmişti.
Medîne-i münevvereye yaklaştıklarında, gece yarısında, heyetten bir zâtın, mübârek mekâna, harem-i şerîfe doğru ayaklarını uzatarak yattığını görünce, irticâlen (doğaçlama) 5 beyitlik bir kasîde söylemiştir; o kasîde şöyle başlamaktadır:
“Sakın terk-i edepten; Kûy-i Mahbûb-i Hudâdır bu.” (Edepsizlik yapmaktan sakın; çünkü burası, Allahü teâlânın Habîbînin, Mahbûbunun, sevgilisinin mekânıdır.)
“Nazargâh-ı İlâhîdir, makâm-ı Mustafâ’dır bu.” (Burası, Allahü teâlânın nazar buyurduğu, seçilmiş zât olan Muhammed Mustafâ’nın makâmıdır.)
Şiirinin sonunda da demiştir ki:
“Mürâât-ı edep şartıyla, gir Nâbî, bu dergâha,/Metâf- Kudsiyândır, bûsegâh-ı Enbiyâdır bu.”
(Ey Nâbî, bu dergâha/Peygamberimizin şehrine, edebe riâyet ederek gir; zîrâ burası meleklerin tavâf ettikleri ve Peygamberlerin de eşiğini öptükleri bir dergâhtır.)
Nâbî bu şiiri yolda yazar. Kâfile, şafak vakti, Medine-i Münevvere’ye girdiğinde, Mescid-i Nebevî’nın minârelerinden sabâh ezânı okunmaktadır. Müezzin, ezânın ardından Türkçe bir kasîde okumaya başlar. Nâbî, dikkat kesilir, bir de ne görsün, okunan kendi şiiridir. Hemen minârenin kapısına koşar. Nâbî, müezzine "Allah aşkına, okuduğun bu kasîdeyi nereden öğrendin?” der. Müezzin şöyle cevap verir:
“Bu gece, rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm; bana buyurdu ki: (Ümmetimden Nâbî adında bir şâir, benim hakkımda şu kasîdeyi yazdı, hoşuma gittiği için, bunu okumanı arzu ediyorum.) Ben de rüyamda, Efendimizden öğrendiğim beyitleri aynen okudum."
 Nâbî “Demek ki Sevgili Peygamberimiz, bana, ‘Ümmetimden bir şâir’ dedi. Demek ki, iki cihân güneşi beni ümmetliğine kabûl etti, öyle mi?” deyip bayılmıştır.
Diğer bir rivâyette, Nâbî bütün müezzinlere sorduğu hâlde, cevap alamaz.  En sonunda, ser-müezzin (baş müezzin) der ki: “Arkadaşlarımız, ketûm davranmakta haklıdırlar; çünkü mesele bir sırdır. Ancak siz Nâbî iseniz, sizden de gizli değil tabiî. Peygamber Efendimiz (aleyhisselâm), bu gece her birimizin rüyâsını teşrîf ederek, bu şiiri talim edip emrettiler: Ümmetimden Nâbî şehre geliyor; sabâh ezânından sonra, bunu okuyarak kendisini karşılayınız!”
Nâbî merhûm ikinci kez şoktadır. Sorar: “Ümmetimden Nâbî dedi mi?” diye.
Evet cevâbını alıp, yemînle teyit ettirir; yemîni üç kez tekrârlatır, ama sevincinden düşer bayılır.
Nâbî, bu hac seyâhatinde “Tuhfetü’l-Haremeyn” isimli bir gezi kitâbı da yazmıştır. O kitapta, bu na’t (naat) ile birlikte pek çok şiiri, hâtıraları ve gözlemleri de yer almaktadır.
[Cenâb-ı Hak, merhûm şâir Nâbî’ye ganî ganî rahmet eylesin, derecesini âlî kılsın; bizlere de şefâatçi eylesin.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/609605.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT