BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ehl-i sünnete göre Nüzûl-i Îsâ itikadı

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
"İsâ inince, her yerde sükûn, emniyet meydâna gelir. Öyle ki arslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşırlar, çocuklar yılanlarla oynarlar."
                                                                                   
Bazı akademisyenler, maalesef, “Kıyâmetin Büyük Alâmetleri”nden olan “Nüzûl-i Îsâ=Hazret-i Îsâ’nın inişi” ve “Hurûcü’l-Mehdî=Mehdî’nin çıkışı” konularında, Ehl-i sünnet itikâdına uymayan birtakım fikirler beyân etmektedirler.
Bu bakımdan biz, bugün ve yarınki makâlelerimizde, Ehl-i sünnetin doğru itikâdını ortaya koymak maksadıyla, önce “Nüzûl-i Îsâ” konusunu ele almak, sonra da öbür hafta inşâallah “Hurûcü’l-Mehdî” konusuna temas etmek istiyoruz.
Malûm olduğu üzere, dînimizde dört temel delîl (edille-i şer’iyye=edille-i erbaa) vardır: Bu ana deliller: Kitap, Sünnet, İcmâ-ı Ümmet, Kıyâs-ı Fukahâdır. Dînî konularda bir hüküm ortaya koyabilmek için, bu delîllere mürâcaat etmek lâzım ve şarttır...
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurulmuştur ki:
"Allah’ın Resûlü Meryem oğlu İsâ’yı öldürdük dedikleri için Yahûdîleri lanetledik. Onlar, İsâ’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsâ gibi gösterildi..." [Nisâ, 157]
"Elbette o [Hazret-i İsâ’nın kıyâmete yakın gökten inmesi], kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz." [Zuhruf 61, Beydâvî Tefsîri]
Hadîs âlimi Keşmîrî'nin "et-Tasrîh bimâ tevâtere fî nüzûli'l-Mesîh" isimli kıymetli bir kitâbı var. Orada, Hazret-i İsâ'nın nüzûlüne dâir: 75 mütevâtir hadîs + 26 Sahâbe ve Tâbiîn kavli=Toplam 101 delîl zikredilmiştir.
Bizim de, 1986 yılında, Konya İlâhiyat Fakültesi Dergisine yazdığımız "3 Mütevâtir Esere Dâir" başlıklı bir makâlemiz vardır. O eserler, İmâm Suyûtî, İmâm Kettânî ve Muhammed bin Sıddîk el-Ğumârî (Ğımârî, Ğamârî)’nin, mütevâtir hadîsleri ele alan eserleridir. Her üçünde de, kıyâmetin büyük alâmetleri konuları yer almaktadır.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
"On alâmet çıkmadan kıyâmet kopmaz. Biri de, Îsâ’nın gökten inmesidir." [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce, İmâm Ahmed, Taberânî, İbn-i Hibbân, İbn-i Cerîr]
"İsâ inince, her yerde sükûn, emniyet meydâna gelir. Öyle ki arslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşırlar, çocuklar yılanlarla oynarlar." [Ebû Dâvûd]
Büyük âlim ve velîlerden Hâce Muhammed Pârisâ da buyurmuştur ki:
"Îsâ (aleyhisselâm), kıyâmete yakın bir zamanda, gökten inerek, Muhammed aleyhisselâmın dînine göre hareket edecek ve Kur'ân-ı kerîmden hüküm çıkaracaktır. Îsâ (aleyhisselâm) gibi büyük bir Peygamberin ictihâd ile çıkaracağı bütün hükümler, Hanefî mezhebindeki hükümlere benzeyecek, yâni İmâm-ı A'zam'ın ictihâdına uygun olacaktır."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/609823.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT