BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hazret-i Mehdî’nin çıkışı -1-

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Yeryüzünü küfür (kâfirlik) kaplamadıkça ve her yerde küfür (kâfirlik) yayılmadıkça Hazret-i Mehdî gelmez."
 
 
“Mehdî: Kıyâmete yakın geleceği, Peygamber Efendimiz tarafından haber verilen ve İslâmiyet'i ve adâleti yeryüzüne hâkim kılacak olan mübârek zât” şeklinde tarif edilmektedir.
“Hazret-i Mehdî’nin çıkışı” konusunda, başta Kütüb-i sitteden Sünen-i Ebî Dâvûd’da (8 hadîs), Sünen-i Tirmizî’de (3 hadîs), Sünen-i İbn-i Mâce’de (8 hadîs), Musannef-i Abdirrezzâk’ta (11 hadîs), Musannef-i İbn-i Ebî Şeybe’de (16 hadîs), Müsned-i Ahmed İbn-i Hanbel’de (12 hadîs), Sahîh-i İbn-i Hıbbân’da (7 hadîs), Ebû Abdillah el-Hâkim en-Neysâbûrî’nin el-Müstedrek’inde (12 hadîs) bulunduğunu belirtip o hadîs-i şerîflere ve şerhlerine mürâcaat edilmesini tavsiye ederiz.
Bu “Mehdî’nin hurûcu, çıkışı” konusu, yukarıda zikredilen hadîs kitaplarından başka, diğer birçok hadîs kitâbında daha yer almaktadır. Bunların yanında, tefsîr, akâid, tasavvuf, siyer ve İslâm târihi kitaplarında da bu konuya temâs edilmektedir.
Bu mevzûda, İmâm Suyûtî’nin “el-Hâvî li’l-Fetâvâ”sında 40 hadîs, diğer eseri “el-Arfu’l-Verdî fî Ahbâri’l-Mehdî” kitâbında ise 257 hadîs zikredilmiştir.
Bunların yanında, bu konuda müstekilen telîf edilmiş bazı mühim kitapları daha zikredebiliriz. Meselâ İbn-i Hacer-i Mekkî el-Heytemî’nin “el-Kavlü’l-Muhtasar fî Alâmâti’l-Mehdi’l-Muntazar”, Abdülalîm Abdülazîm Bestevî’nin “el-Mehdi’l-Muntazar fî dav’i’l-ehâdîs ve’l-âsâri’s-sahîha”, Âdâb Mahmûd el-Hamş’ın “el-Mehdi’l-Muntazar fî Rivâyâti Ehli’s-Sünneti ve’ş-Şîati’l-İmâmiyye”, Selman Kuzu’nun “Mehdî Deccâl Mesîh”… gibi eserlerinde, bu konuda doyurucu bilgiler vardır. Konu, Muhammed bin Ca’fer el-Kettânî’nin “Nazmü’l-Mütenâsir mine’l-hadîsi’l-mütevâtir” isimli kitâbında da zikredilmiştir...
Yukarıda da zikrettiğimiz gibi, İbn-i Hacer-i Mekkî Heytemî, kıymetli bir kitap yazmıştır ki, ismi “El-Kavlül-Muhtasar fî Alâmâtil-Mehdî el-Muntazar”dır. Orada zikredilen, konumuzla direkt ilgili olan hadîs-i şerîflerden sâdece 3 adedini aşağıda zikredelim:
"Mehdî ile müjdelenmiş olunuz. Mehdî, Kureyş kabîlesinden ve benim Ehl-i Beytimden biridir. O, insanların ihtilâf içinde oldukları ve ictimâî sarsıntılar içinde bulundukları bir zamanda çıkar. Mehdî, daha önce zulüm (cevr) ve eziyet ile dolu olan dünyâyı, adâlet ve insâf ile doldurur."
"Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek; (Bu Mehdî'dir; sözünü dinleyiniz) diyecektir."
"Yeryüzünü küfür (kâfirlik) kaplamadıkça ve her yerde küfür (kâfirlik) yayılmadıkça Hazret-i Mehdî gelmez."
Ehl-i Sünnet âlimlerinden Ahmed Zeynî Dahlân demiştir ki:
"Beklenilen Mehdî, Hazret-i Fâtıma'nın soyundan olacaktır. Mekke'de ortaya çıkacaktır. O zaman Müslümânlar, Halîfesiz olacaklardır. O istemediği hâlde, zor ile Halîfe yapılacaktır. Ortaya çıkacağı zaman, yaşı ve ömrü kesin olarak bildirilmiş değildir." [Yarın da inşallah bu mühim konuya devam edelim.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/609931.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT