BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hazret-i Mehdî’nin çıkışı -2-

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
"Allahü teâlâ, İslâmiyet'i nasıl Resûlullah Efendimizle (sallallahü aleyhi ve sellem) başlatmışsa, Hazret-i Mehdî ile sona erdirecektir..."
 
Sevgili Peygamberimiz, hadîs-i şerîflerinde buyurdu ki:
"Kıyâmet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evlâdımdan birini yaratır ki, ismi, benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce, dünyâ zulümle dolu iken, onun zamanında adâletle dolar." [Tirmizî]
"Mehdî’nin başının hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin” diyecektir." [Ebû Nuaym]
Şâfiî âlimlerinin önde gelenlerinden olan İbn-i Hacer-i Mekkî Heytemî buyurmuştur ki: "Allahü teâlâ, İslâmiyet'i nasıl Resûlullah Efendimizle (sallallahü aleyhi ve sellem) başlatmışsa, Hazret-i Mehdî ile sona erdirecektir. Sayıları, Bedir gazâsında bulunan Eshâb-ı kirâm kadar olan bir grup insan, Hazret-i Mehdî'ye bîat edecek (emrine girecek) ve her zâlim onun karşısında mağlup olacaktır. Zamânı, son derece imrenilecek bir şekilde adâletle dolacaktır."
Büyük âlim ve velîlerden olan İmâm-ı Rabbânî, Hazret-i Mehdî'nin 3. bin yılının müceddidi olacağını zikrediyor...
              ***
Başta, Kütüb-i Sitte’den 5’inde (MüslimEbû Dâvûd, TirmizîNesâîİbn-i Mâce)İmâm Ahmed, İbn-i Hibbân, Taberânî ve İbn-i Cerîr'deki hadîs-i şerîflerde, şu on alâmetin çıkacağı bildirilmiştir. Geçen haftaki makâlemizde, her bir mâdde ile ilgili hadîs-i şerîfleri ve kaynaklarını zikretmiştik. Şimdi, bugünkü makâlemizin hacmi kâfi gelmeyeceği için, sâdece maddeleri zikredelim:
1- Hazret-i Îsâ gökten inecek, 2- Hazret-i Mehdî gelecek, 3- Deccâl çıkacak, 4- Dâbbetül-arz çıkacak, 5- Ye’cûc ve Me’cûc çıkacak, 6- Duman çıkacak, 7- Güneş Batı'dan doğacak, 8- Ateş çıkacak, 9- Yer batması görülecek, 10- Kâbe yıkılacak.
Mehdînin çıkışı konusunda; Kütüb-i Sitte’den Sünen-i Ebî Dâvûd’da (8 hadîs), Sünen-i Tirmizî’de (3 hadîs), Sünen-i İbn-i Mâce’de (8 hadîs) bulunmaktadır.
Musannef-i Abdirrezzâk (11 hadîs) ile Musannef-i İbn-i Ebî Şeybe’de (16 hadîs) zikredilmiştir.
Müsned-i Ahmed İbn-i Hanbel’de (12 hadîs), Sahîh-i İbn-i Hıbbân’da (7 hadîs) ve Ebû Abdillah el-Hâkim en-Neysâbûrî’nin el-Müstedrek’inde ise (12 hadîs) mevcuttur.
Bu mevzûda, İmâm Suyûtî’nin “el-Hâvî li’l-Fetâvâ”sında 40 hadîs, diğer eseri “el-Arfu’l-Verdî fî Ahbâri’l-Mehdî” kitâbında ise, 257 hadîs zikredilmiş olduğunu, bir önceki makâlemizde de bildirmiştik.
Bunların yanında, bu konuda telîf edilmiş bazı mühim kitapları daha zikredebiliriz. Geniş bilgi almak isteyenleri, o kitaplara havâle edelim:
Meselâ, İbn-i Hacer-i Mekkî el-Heytemî’nin “el-Kavlü’l-Muhtasar fî Alâmâti’l-Mehdî el-Muntazar”, Âdâb Mahmûd el-Hamş’ın “el-Mehdi’l-Muntazar fî Rivâyâti Ehli’s-Sünneti ve’ş-Şîati’l-İmâmiyye”, Abdülalîm Abdülazîm Bestevî’nin “el-Mehdi’l-Muntazar fî dav’i’l-ehâdîs ve’l-âsâri’s-sahîha”, Selman Kuzu’nun “Mehdî Deccâl Mesîh”…
Artık bu kadar delil karşısında, bazı akademisyenlerin, bu konulara inanmamasına şaşmaktan ve “pes” demekten başka bir şey bulamıyoruz.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/609946.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT