BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Büyük hadîs âlimleri...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Kıymetli hadîs-i şerîf kitapları yazmış olan âlimler pek çoktur. Bunların hepsini burada zikretmek mümkün değildir...
 
 
Doğru oldukları, bütün İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilmiş olan hadîs kitaplarından altı tânesi, bütün dünyâda şöhret bulmuştur. Bu altı kitaba, "Kütüb-i Sitte" denir.
"Kütüb-i Tis'a" denilince, bu 6 kitâba, 3 kitap daha eklenmek sûretiyle meydâna gelmektedir. Burada ed-Dârimî'nin es-Sünen'i, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı, İmâm Ahmed İbn-i Hanbel'in el-Müsned'i mezkûrdur.
Kıymetli hadîs-i şerîf kitapları yazmış olan âlimler pek çoktur. Bunların hepsini burada zikretmek mümkün değildir; fakat bazılarını (alfabetik olarak) zikredelim:
Abdül-Azîm el-Münzirî, Ahmed Bezzâr, Abdullah Dârimî, Abdürrezzâk İbn-i Hemmâm, Ahmed İbn-i Hanbel, Beyhakî, Buhârî, Dârekutnî, Deylemî, Ebû Davûd, Ebu Yâ’lâ, Hâkim, Hakîm-i Tirmizî, İbn-i Ebî Şeybe, İbnü'l-Esîr, İbn-i Hacer Askalânî, İbn-i Hıbbân, İbn-i Huzeyme, İbn-i Mâce, Mâlik, Müslim, Nesâî, Nûruddîn Heysemî, Razîn El-Abderî, Suyûtî, Taberânî, Tirmizî ve diğerleri.
Kütüb-i Sitte’yi yazan altı büyük hadîs âlimi şunlardır:
1. İmâm-ı Buhârî: İsmi, Muhammed bin İsmâîl’dir. "Sahîh-i Buhârî" ismindeki kitabında 7.275 hadîs-i şerîf vardır. Bunları, 600.000 hadîs arasından seçmiştir. Kitaplarda, “her hadîsi yazacağı zaman, gusül abdesti veya normal namaz abdesti alıp, iki rek’at namaz kılar, istihâre ederdi” kaydı var. Buhârî-yi Şerîfi 16 senede yazmıştır. Yüzlerce şerhi yapılmıştır. Bunlardan İbn-i Hacer’in, İmâm-ı Kastalânî’nin, Aynî’nin şerhleri meşhûrdur.
2. İmâm Müslim: "El-Câmiu's-Sahih" ismindeki kitabını üç yüz bin hadîs-i şerîften seçmiştir. Birçok şerhi vardır; en meşhûru İmâm-ı Nevevî’nin şerhidir.
3. İmâm Ebû Davûd: "Sünen" ismindeki kitabında, 4.800 hadîs-i şerîf vardır. Bunları 500.000 hadîs arasından seçmiştir. Birçok şerhi vardır.
4. İmâm-ı Tirmizî: İmam Muhammed bin İsâ’dır. "el-Câmiu's-Sahîh" ismindeki hadîs kitabı çok kıymetlidir. "Meârifü's-Sünen" adındaki şerhi, en kıymetli şerhtir.
5. İmâm-ı Nesâî: Adı, Ebû Abdurrahmân Ahmed bin Alî’dir. Sünen-i Sağîr, Kütüb-i sittedendir.
6. İmâm Mâlik bin Enes: Muvattâ ismindeki kitabı, ilk yazılan hadîs kitabıdır.
[Bazı âlimler, Kütüb-i Sitte’yi sayarken, Muvattâ yerine, İmâm İbn-i Mâce’nin Sünen kitabını, diğer bazı âlimler de Sünenü'd-Dârimî'yi söylemişlerdir.]
İbnü'l-Esîr, kütüb-i sittedeki tekrârları çıkararak, hepsini "Câmiu'l-Usûl" adı altında tek bir eserde toplamıştır.
Meşhûr ve çok kıymetli hadîs kitaplarından, İmâm Ahmed bin Hanbel’in Müsned’i, Ebu Yâ’lâ ve Abdullah Dârimî’nin Müsned’leri, Ahmed Bezzâr’ın Müsned’ine "Mesânîd=Müsnedler" denir.
Ayrıca İmâm-ı Suyûtî’nin el-Câmiu's-Sağîr ve el-Câmiu'l-Kebîr’i, Beyhakî’nin es-Sünenü'l-Kübrâ'sı, Şuabü’l-Îmân’ı ve Delâil’i, Hâkim’in Müstedrek’i, Taberânî'nin el-Mu’cemü'l-Kebîr, Sağîr ve Evsat’ları, Heysemî’nin Mecmau'z-Zevâid’i de meşhûr hadîs eserlerindendir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/621716.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT