BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Vefakâr torun

Vefakâr torun

De­mok­rat aday Oba­ma, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na iki gün ara ve­re­rek has­ta ya­ta­ğın­da­ki an­ne­an­ne­si­ni zi­ya­ret ede­cekDe­mok­rat aday Oba­ma, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na iki gün ara ve­re­rek has­ta ya­ta­ğın­da­ki an­ne­an­ne­si­ni zi­ya­ret ede­cek ABD’de De­mok­rat­la­rın baş­kan ada­yı Ba­rack Oba­ma, 85 ya­şın­da­ki has­ta an­ne­an­ne­si­ni Ha­wa­i’de zi­ya­ret et­mek için se­çim kam­pan­ya­sı­na per­şem­be ve cu­ma gün­le­ri ara ve­recek. Oba­ma’nın söz­cü­sü Ro­bert Gibbs, Oba­ma’yı bü­yü­ten Ma­delyn Pay­ne Dun­ham’ın ge­çen haf­ta has­ta­ne­den ta­bur­cu ol­du­ğu­nu fa­kat sağ­lık du­ru­mu­nun çok cid­di ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gibbs, Oba­ma’nın an­ne­an­ne­si­nin has­ta­lı­ğı­nın ne ol­du­ğu­nu açık­la­maz­ken, ka­dı­nın ölüm dö­şe­ğin­de ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT