BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kahreden intihar

Kahreden intihar

Ü­ni­ver­si­te­li kız, i­ki kar­de­şi­ne ‘si­ze da­ha faz­la yük ol­mak is­te­mi­yo­rum’ di­ye not bı­ra­kıp ca­nı­na kıy­dıÜ­ni­ver­si­te­li kız, i­ki kar­de­şi­ne ‘si­ze da­ha faz­la yük ol­mak is­te­mi­yo­rum’ di­ye not bı­ra­kıp ca­nı­na kıy­dı > Uğur Us­lu­baş BUR­SA İHA Bur­sa’nın Yıl­dı­rım il­çe­sin­de bir­lik­te kal­dı­ğı iki kar­de­şi­ne yük ol­du­ğu­nu dü­şü­nüp bu­na­lı­ma gi­ren üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si genç kız, kar­deş­le­ri­ne ‘si­ze da­ha faz­la yük ol­mak is­te­mi­yo­rum’ ya­zı­lı not bı­ra­kıp in­ti­har et­ti. Evin otur­ma oda­sı­nın ta­va­nı­na ken­di­si­ni ip­le asan genç ba­ya­nı ak­şam iş­ten eve ge­len kar­deş­le­ri bul­du. Edir­ne’nin Ke­şan il­çe­sin­de ika­met eden S.S ve H.S çif­ti­nin kü­çük kız­la­rı N.S’nin (18) Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Gı­da Tek­no­lo­ji­le­ri bö­lü­mü­nü ka­za­nın­ca evin di­ğer iki fer­di ab­la­sı A.S ve ağa­be­yi H.S ile bir­lik­te Bur­sa’ya ta­şın­dı­ğı öğ­re­nil­di. N.S.’nin ab­la ve ağa­be­yi­nin bir yıl­dır fab­ri­ka­da iş­çi ola­rak ça­lış­tı­ğı ve kar­deş­le­ri­ni okut­mak için ça­ba gös­ter­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT