BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Diyarbakır’a kıymayın

Diyarbakır’a kıymayın

Di­yar­ba­kır, bu ima­ja la­yık de­ğil. Han­gi dö­ne­mi­miz­de bir şeh­ri­miz ül­ke­nin baş­ba­ka­nı­nı çöp­lü so­kak­lar­la kar­şı­la­dı? Di­yar­ba­kır bu­nu yap­tı, ha­yır Di­yar­ba­kır de­ğil, Di­yar­ba­kır’dan se­çi­len­ler­le, Di­yar­ba­kır’ın ma­hal­li yö­ne­ti­ci­le­ri yap­tı. Ba­zı ak­lı­ev­vel­ler se­çim te­la­şın­da.Di­yar­ba­kır, bu ima­ja la­yık de­ğil. Han­gi dö­ne­mi­miz­de bir şeh­ri­miz ül­ke­nin baş­ba­ka­nı­nı çöp­lü so­kak­lar­la kar­şı­la­dı? Di­yar­ba­kır bu­nu yap­tı, ha­yır Di­yar­ba­kır de­ğil, Di­yar­ba­kır’dan se­çi­len­ler­le, Di­yar­ba­kır’ın ma­hal­li yö­ne­ti­ci­le­ri yap­tı. Ba­zı ak­lı­ev­vel­ler se­çim te­la­şın­da. Di­yar­ba­kır’da, gü­ney­do­ğu­da be­le­di­ye se­çim­le­ri­ni kay­be­de­cek­le­ri­ni an­la­yın­ca te­rör­den me­det um­ma­ya yel­ten­di­ler. Fi­lis­tin’e öze­ni­yor­lar. Bir in­di­fa­da kop­ya­cı­lı­ğı ya­şa­nı­yor. Sa­de­ce Fi­lis­tin’e de­ğil, Er­me­ni­le­re de özen­ti var. Bu keş­me­keş­te DTP baş­ka­nı Ah­met Türk, Türk­le­rin Kürt­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı­nı id­di­a et­ti. An­cak çıl­gın­lar böy­le­si in­saf­sız bir söz sarf eder. Os­man­lı­da Müs­lü­man Türk, Müs­lü­man Kür­dü ne­den kes­sin? Tam ter­si­ne Er­me­ni çe­te­le­ri Müs­lü­man Kürt­le­ri za­lim­ce öl­dür­dü­ler. Kürt­ler de kar­şı­lık ver­di. Dev­let, hiç­bir za­man Er­me­ni­le­re “mu­ka­te­le da­ha çok Kürt­ler­le ara­nız­da geç­ti, ben­den ne is­ti­yor­sun?” de­me­di, de­me­me­li. Zi­ra o de­vir­de ana tas­nif Müs­lim ve gay­ri­müs­lim şek­lin­de­dir. Em­per­ya­lizm, içi­mi­ze ön­ce Türk­çü­lü­ğü, son­ra Kürt­çü­lü­ğü so­ka­rak bu kar­deş­li­ği­mi­zi bi­tir­me­ye ça­lış­tı­lar. Bu­gün ya­şa­nan­lar onun de­va­mı. DTP’nin TBMM’de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni hep sa­vun­duk. Mil­yon­lar­ca oy sa­hi­bi mec­lis­te tem­sil edil­me­li­dir. Sa­yın Ah­met Türk’ü de Sır­rı Sa­kık gi­bi o gru­bun ılım­lı isim­le­rin­den bil­dik. Fa­kat Ah­met Türk, grup top­lan­tı­sı­nı Di­yar­ba­kır’da ya­pı­yor. Onu yap­mak­la da kal­mı­yor, yu­ka­rı­da­ki söz­le­ri edi­yor. Al­lah’tan kork­mak la­zım. Bir si­ya­sî gö­rüş asıl­sız laf­la­ra sı­ğı­nı­yor­sa tü­ken­miş de­mek­tir. Ön­ce Ab­dul­lah Öca­lan’a darp ya­pıl­dı­ğı fı­sıl­tı­sı. Bu fı­sıl­tıy­la gü­ney­do­ğu il­le­ri­nin ka­rış­tı­rıl­ma­sı, son­ra da soy­kı­rım ya­la­nı. Er­me­nis­tan’la di­ya­log baş­lar­ken bu sö­zün gün­de­me ge­ti­ril­me­si te­sa­düf mü­dür? Eğer böy­le bir vah­şet ya­pıl­mış idiy­se ne­den bu­gü­ne ka­dar su­sul­du da tam se­çim­le­re gi­de­cek­ken or­ta­ya atı­lı­yor? Ha­di­se şu: İk­ti­dar böl­ge­ye esas­lı ya­tı­rım­lar yap­tı, yap­ma­ya da de­vam edi­yor. Böl­ge in­sa­nı, AK Par­ti’yi tut­mak­ta. Ge­nel se­çim­ler­de bu en net şe­kil­de ya­şan­dı. DTP top­ra­ğın ayak­la­rı al­tın­dan kay­dı­ğı­nı gö­rü­yor. Böl­ge STK’sı ak­lı­se­lim­le dav­ran­mak­ta. Onun için bu po­li­tik ha­re­ket, gay­ri ka­nu­ni yol­la­ra bu­la­şı­yor. Eğer yan­lış­ta ıs­rar eder­se “adın­da bo­şu­na de­mok­ra­tik ke­li­me­si yer al­mak­ta” de­ne­cek­tir. DTP tam ha­ta için­de, hem bu yol­la ta­raf­tar top­la­ma­ya ve hem de Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­den ka­pat­ma ka­ra­rı çı­kart­ma­ya ça­lış­mak­ta. Ka­pa­tıl­maz­sa top­lu­ca is­ti­fa­la­rı­nı bek­le­yi­niz. Emir-ko­mu­tay­la iş­ler böy­le gi­di­yor. Di­yar­ba­kır’a kı­yıl­mak­ta. Ya­zık edi­li­yor. İş ada­mı ka­çır­tı­lı­yor, tu­rist cay­dı­rı­lı­yor. Di­yar­ba­kır, böl­ge kal­kın­ma­dan, me­de­ni­yet­ten uzak­laş­tı­rı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT