BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Provus, doğum günlerini ekstre ile hatırlatacakProvus, doğum günlerini ekstre ile hatırlatacak

Provus, doğum günlerini ekstre ile hatırlatacakProvus, doğum günlerini ekstre ile hatırlatacak

Pro­vu­s’­un ye­ni ürü­nü Full Co­lor ile eks­tre­ler bam­baş­ka bir yü­ze bü­rü­nü­yor.Pro­vu­s’­un ye­ni ürü­nü Full Co­lor ile eks­tre­ler bam­baş­ka bir yü­ze bü­rü­nü­yor. Ki­şi­ye ay­rı me­saj­lar özel kut­la­ma ve di­lek­ler­le eks­ter gön­de­ril­me­si­ni sağ­la­yan Full Co­lor hak­kın­da bi­lgi ve­ren Pro­vus Ge­nel Mü­dü­rü Alp Hep­ka­ra­bel­li, “Ar­tık her tü­ke­ti­ci için ki­şi­sel özel­lik­le­ri­ne uy­gun ay­rı bir eks­tre bas­mak müm­kün ha­le ge­le­cek. Full Co­lor ile bir­lik­te son da­ki­ka de­ği­şik­lik­le­ri ve son da­ki­ka kam­pan­ya­la­rı­nın du­yu­rul­ma­sı, eks­tre üze­ri­ne rek­lam al­ma im­ka­nı ge­li­yo­r” de­di. Hep­ka­ra­bel­li, “Ör­ne­ğin ba­na gi­yim fir­ma­la­rı, eşi­me koz­me­tik ürün­le­ri ve oğ­lu­ma da ara­ba ve­ya mo­to­sik­let rek­lam­la­rı ay­rı ay­rı gön­de­ri­le­bi­li­yor. Tut­tu­ğu­nuz ta­kım­la il­gi­li me­saj­lar da ola­bi­li­r” de­di. Pro­vu­s’­un ki­şi­ye özel eks­tre gön­der­me im­ka­nı sağ­la­yan ye­ni “kam­pan­ya de­ğer­li gön­de­ri­” ürü­nü­nün ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Hep­ka­ra­bel­li, yüz­de 70 Turk­ven or­tak­lı­ğı­na sa­hip Pro­vu­s’­un Tür­ki­ye dı­şın­da Ro­man­ya, Ar­na­vut­luk, Ko­so­va gi­bi ül­ke­ler­de de hiz­met­le­ri bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT