BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Laiklik manifestosu

Laiklik manifestosu

Epey kar­ma­şık bir haf­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Te­rör şüp­he­siz gün­de­min bi­rin­ci mad­de­si. Mil­lî Gü­ven­lik Ku­ru­lu, bir özel te­rör ku­ru­lu oluş­tu­ra­cak. AB norm­la­rı ya­ni de­mok­ra­si ku­ral­la­rı için­de te­rör­le her tür­lü mü­ca­de­le­ye ka­rar ve­ril­di.Epey kar­ma­şık bir haf­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Te­rör şüp­he­siz gün­de­min bi­rin­ci mad­de­si. Mil­lî Gü­ven­lik Ku­ru­lu, bir özel te­rör ku­ru­lu oluş­tu­ra­cak. AB norm­la­rı ya­ni de­mok­ra­si ku­ral­la­rı için­de te­rör­le her tür­lü mü­ca­de­le­ye ka­rar ve­ril­di. Irak ve özel­lik­le Ku­zey Ira­k’­la da iliş­ki­le­re gi­ri­li­yor. Ku­ru­la­cak ku­ru­lun sa­yın üye­le­ri­nin Hu­lu­si Tur­gu­t’­un he­nüz çı­kan Bar­za­ni ki­ta­bı­nı mut­la­ka oku­duk­la­rı­na emi­nim. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin ka­rar ge­rek­çe­si, di­ye­bi­li­rim ki, te­rör me­se­le­si­nin önü­ne ge­çe­rek haf­ta­yı ka­pa­ta­cak. Ka­rar, mev­zu­a ve­ri­len ha­cim ve içe­ri­ği­nin ge­niş­li­ği ba­kı­mın­dan la­ik­lik ma­ni­fes­to­su gi­biy­di. 1969’da ha­ya­tı­mı­za gi­ren ve mua­rız­la­rı­na tür­ban adı ta­kı­lan bir kı­sım ha­nım­la­rı­mı­zın baş­lı­ğı ve bu­nu ta­mam­la­yan kı­lık kı­ya­fet­le­ri­nin bu de­re­ce­de şü­mul ka­za­nan bir ko­nu hâ­li­ne gel­me­si, sos­yal ta­ri­hi­mi­zin önem­li ba­his­le­rin­den bi­ri­ni oluş­tur­du. Çok ta­rih­çi, ca­zi­be­si­ne ka­pı­la­rak eser­ler ya­za­cak. Ge­rek­çe­nin, Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği­ni bi­rin­ci de­re­ce­de il­gi­len­di­ren ta­ra­fı, yük­sek mah­ke­me­nin, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­-si’nin ya­sa­ma, ana­ya­sa yap­mak ve ta­dil et­mek hak­la­rı­nı kı­sıt­la­ya­cak an­lam­da ifa­de­le­re yer ver­me­si­dir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’nin mut­lak ve ra­kip ka­bûl et­mez yet­ki­si üze­ri­ne ku­rul­muş bir dev­let­tir ki bu en önem­li ka­rak­te­ri 1961 ana­ya­sa­sı ile baş­la­ya­rak sü­rek­li da­ral­tıl­dı, sı­nır­lan­dı­rıl­dı, ih­lâl edil­di. Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­ce 5 Ka­sım gü­nü ya­yın­la­na­cak Tür­ki­ye­’nin Yıl­lık İler­le­me Ra­po­ru bi­le, bi­ze, ye­ni, yep­ye­ni, ger­çek­ten de­mok­ra­tik bir ana­ya­sa yap­ma­mız tek­lif ve tav­si­ye­sin­de bu­lu­nu­yor ki, yıl­lar­dan be­ri ya­zıp çi­zi­yo­ruz. Er­ge­ne­kon adı ta­kı­lan da­va, çer­çe­ve­si iyi ve ma­kul çi­zil­me­di­ği için, ilk cel­se­de ak­sa­dı. Dün­ya med­ya­sı bu da­va­yı iz­li­yor. Türk­ler ne ya­pı­yor? di­ye me­rak edi­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği=De­mok­ra­si il­ke­le­ri­ne ha­lel ge­tir­mek­si­zin ça­buk bi­tir­me­miz­de sa­yı­la­ma­ya­cak ka­dar çok mil­lî men­fa­ati­miz var. Do­lar=164 ku­ru­şa yük­se­le­rek, bir­kaç yıl ön­ce­ki zir­ve­si­ne tek­rar ulaş­tı. Glo­bal fi­nans kri­zi, eko­no­mi ve ti­ca­ret­te, alış­ve­riş­te dur­gun­luk (re­ses­yon) oluş­tu­ra­rak de­vam edi­yor. Epey za­rar ve­re­rek el­bet­te so­na ere­cek. Ka­pi­ta­list sis­te­min ba­zı yan­lış­la­rı da dü­zel­ti­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT