BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çocuk Meclisi, Kandilli Rasathanesi’ni gezdi

Çocuk Meclisi, Kandilli Rasathanesi’ni gezdi

Bey­koz Be­le­di­ye­si Ço­cuk Mec­li­si üye­le­ri, “Bi­linç­len­dir­me Ge­zi­le­ri” kap­sa­mın­da Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Kan­dil­li Ra­sat­ha­ne­si’ni zi­ya­ret et­ti.Bey­koz Be­le­di­ye­si Ço­cuk Mec­li­si üye­le­ri, “Bi­linç­len­dir­me Ge­zi­le­ri” kap­sa­mın­da Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Kan­dil­li Ra­sat­ha­ne­si’ni zi­ya­ret et­ti. 140 yıl­dan bu ya­na fa­ali­yet gös­te­ren ra­sat­ha­ne­nin fark­lı bö­lüm­le­ri­ni ge­zen ço­cuk­lar, es­ki ve gün­cel tek­no­lo­ji­yi bir ara­da göz­lem­le­me fır­sa­tı bul­du. Dep­re­min şid­de­ti, öl­çüm yön­tem­le­ri ve ko­run­ma yol­la­rı hak­kın­da bil­gi edi­nen öğ­ren­ci­ler, an­la­tı­lan­la­rı bü­yük bir dik­kat­le ta­kip et­ti. Öğ­ren­ci­le­rin en çok il­gi gös­ter­di­ği me­kan ise ta­ri­hi do­ku­su ve dev te­les­ko­pu ile Gü­neş Fi­zi­ği La­bo­ra­tu­arı’nda yer alan Göz­lem Evi ol­du. Bu­ra­da ço­cuk­la­ra gü­neş sis­te­mi, uzay ve gü­ne­şin fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT