BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osman Hayal’e 35 yıl hapis talebi

Osman Hayal’e 35 yıl hapis talebi

Agos ga­ze­te­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Hrant Dink’in öl­dü­rül­dü­ğü gün Ogün Sa­mast’ın ya­nın­da ol­du­ğu id­di­a edi­len ikin­ci ki­şi­ye iliş­kin so­ruş­tur­ma çer­çe­ve­sin­de, 2 ay ön­ce Trab­zon’da gö­zal­tı­na alı­na­rak İs­tan­bul’a ge­ti­ri­len ve sevk edil­di­ği Be­şik­taş’ta­ki İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­ca ser­best bı­ra­kı­lan Os­man Ha­yal hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma ta­mam­lan­dı.Agos ga­ze­te­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Hrant Dink’in öl­dü­rül­dü­ğü gün Ogün Sa­mast’ın ya­nın­da ol­du­ğu id­di­a edi­len ikin­ci ki­şi­ye iliş­kin so­ruş­tur­ma çer­çe­ve­sin­de, 2 ay ön­ce Trab­zon’da gö­zal­tı­na alı­na­rak İs­tan­bul’a ge­ti­ri­len ve sevk edil­di­ği Be­şik­taş’ta­ki İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­ca ser­best bı­ra­kı­lan Os­man Ha­yal hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma ta­mam­lan­dı. İd­di­ana­me­de, Os­man Ha­yal’in “adam öl­dür­me­ye iş­ti­rak” ve “ya­sa dı­şı ör­gü­te üye ol­mak” suç­la­rın­dan 22,5 ile 35 yıl ara­sın­da hap­si ta­lep edil­di. Os­man Ha­yal, kar­de­şi Ya­sin Ha­yal’in de sa­nık­la­rı ara­sın­da ol­du­ğu “Dink Ci­na­ye­ti” da­va­sı­nın gö­rül­dü­ğü mah­ke­me­de, ver­di­ği ifa­de­de, ci­na­yet gü­nü ne­re­de ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ya­ma­dı­ğı­nı, an­cak cep te­le­fo­nu sin­yal­le­ri­nin İs­tan­bul’da ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği­ni söy­le­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT