BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Land Rover G4’te finalistler belirlendi

Land Rover G4’te finalistler belirlendi

İstanbul’un doğal hayata kazandırılan orman sınırlarından başlayan çetin mücadele ile finale kalan 4 kişilik ekip, ülkemizi Land Rover G4 Challenge’da temsil edecek> İnan Ar­vas İS­TAN­BUL Ül­ke­mi­zi Mo­ğo­lis­ta­n’­da­ki dün­ya fi­nal­le­rin­de tem­sil ede­cek Land Ro­ver G4 Chal­len­ge Türkiye eki­bi, zor­lu mü­ca­de­le­den son­ra be­lir­len­di. 22-25 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bu­l’­un Ka­ra­de­niz kı­yı­sın­da baş­la­yan, do­ğal ha­ya­ta ka­zan­dı­rı­lan or­man sı­nır­la­rın­da de­vam eden mü­ca­de­le­de fi­na­le ka­lan 4 ki­şi­lik ekip, İn­gil­te­re­’de Tür­ki­ye­’yi tem­sil ede­cek. İn­gil­te­re­’deki mücadeleden sonra da Mo­ğo­lis­ta­n’­da­ki dün­ya fi­na­li­ne gi­de­cek iki ki­şi be­lir­le­ne­cek. 100 Kİ­Şİ­LİK EKİP KA­TIL­DI Ma­ce­ra­yı sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si mis­yo­nu ile bir­leş­ti­ren Land Ro­ver G4 Chal­len­ge için bin­ler­ce baş­vu­ru ya­pıl­dı. Bun­lar ara­sın­dan se­çi­len 100 ki­şi­lik ekip, ön­ce 32’ye da­ha son­ra 12’ye düş­tü. Fi­na­le ka­lan 12 ki­şi­lik ekip bir­bi­rin­den zor­lu etap­la­rın yer al­dı­ğı fi­nal­de 4’e in­di. Kan­yon Alış­ve­riş Mer­ke­zi­’n­de­ki son bu­lan da­ya­nık­lı­lık, ka­bi­li­yet ve az­min öl­çül­dü­ğü etap­la­rın ar­dın­dan 4 ki­şi­lik ekip se­çil­di. Bu ara­da or­ga­ni­zas­yon­dan el­de edi­len ge­lir­ler Kı­zı­la­y’­a tak­dim edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT