BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > D’S Damat: Büyüme hedefini değiştirmedik

D’S Damat: Büyüme hedefini değiştirmedik

Or­ka Grup mar­ka­la­rın­dan D’S, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kri­ze rağ­men bü­yü­me he­def­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­di.Or­ka Grup mar­ka­la­rın­dan D’S, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kri­ze rağ­men bü­yü­me he­def­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­di. Glo­bal eko­no­mik kri­zin D’S mar­ka­sı­nın bü­yü­me sü­re­ci­ni et­ki­le­me­di­ği­ni söy­le­yen Or­ka Grup Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Orak­çı­oğ­lu, bu dö­ne­min doğ­ru yö­ne­til­me­si ha­lin­de bü­yü­mek için bir fır­sat ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Da­ma­t’­ın pi­ya­sa li­de­ri ol­ma yo­lun­da hız­la iler­le­di­ği­ni be­lir­ten Orak­çı­oğ­lu, “D’­S’­in Tür­ki­ye­’de 55 olan ma­ğa­za sa­yı­nı 2011 yı­lı­na ka­dar 110’a çı­kar­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gru­bu­mu­zun ka­li­te­yi fi­yat avan­ta­jıy­la bir­lik­te is­te­yen seg­men­te hi­tap eden mar­ka­sı D’­S’­e yo­ğun­laş­tır­dık. D’­S’­in 2004 yı­lın­da 3 olan ma­ğa­za sa­yı­sı­nı her 3 haf­ta­da bir ma­ğa­za aça­rak 55’e çı­kar­dı­k” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT