BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tehdit mesajı 2 KESİK BAŞ

Tehdit mesajı 2 KESİK BAŞ

Gulf u­yuş­tu­ru­cu kar­te­li, ra­kip kar­tel La Fa­mi­li­a ve po­li­se yö­ne­lik teh­dit me­saj­la­rı­nı 2 ke­sik baş­la i­let­ti.Gulf u­yuş­tu­ru­cu kar­te­li, ra­kip kar­tel La Fa­mi­li­a ve po­li­se yö­ne­lik teh­dit me­saj­la­rı­nı 2 ke­sik baş­la i­let­ti. Po­lis, ke­sik baş­lar­dan bi­ri­nin baş­kent Mek­si­ko’nun bi­raz dı­şın­da­ki Cu­a­u­tit­lan e­ya­le­tin­de bir ku­tu­nun i­çin­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ke­sik baş­la gön­de­ri­len teh­dit me­sa­jın­da, fe­de­ral po­lis ve La Fa­mi­li­a si­lah­lı çe­te­si­nin ü­ye­le­ri­nin baş­la­rı­nın ko­pa­rı­la­ca­ğı­nın ya­zıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. La Fa­mi­li­a’nın ko­nuş­lan­dı­ğı Mic­ho­a­can e­ya­le­tin­den sav­cı­lar i­se li­man ken­ti La­za­ro Car­de­nas’da bir buz­luk­ta bu­lu­nan ke­sik ba­şın göz­le­ri­ne ya­pış­tı­rı­lan ban­da “Gulf Kar­te­lin­den” me­sa­jı­nın i­liş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di­ler. Bu a­ra­da A­şa­ğı Ca­li­for­ni­a e­ya­le­tin­den sav­cı­lar, sı­nır ken­ti Ti­ju­na’nun gü­ne­yin­de­ki P­la­yas de Ro­sa­ri­to böl­ge­sin­de vu­ru­la­rak öl­dü­rül­müş 9 ki­şi­nin ce­se­di­nin bu­lun­du­ğu­nu kay­det­ti­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT