BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ergenekoncu ve sapık!

Ergenekoncu ve sapık!

Ken­di­si­ni ‘is­tih­ba­rat yüz­ba­şı’ ola­rak ta­nı­ta­rak ço­cuk ve genç­le­re cin­sel is­tis­mar­da bu­lu­nan sa­pı­ğın evin­de, “Er­ge­ne­kon” so­ruş­tur­ma­sı ile il­gi­li ba­zı do­kü­man­lar da bu­lun­du> Uğur Us­lu­baş BUR­SA İHA Bur­sa’da, ken­di­si­ni “yüz­ba­şı” ola­rak ta­nı­ta­rak gü­ven sağ­la­dı­ğı ya­şı kü­çük er­kek ço­cuk­la­ra ve genç­le­re cin­sel içe­rik­li me­saj­lar at­tı­ğı, cin­sel iliş­ki­ye gi­re­rek bun­la­rı gö­rün­tü­le­di­ği id­di­asıy­la tu­tuk­la­nan Y.D’nin (40) evin­de “Er­ge­ne­kon” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ba­zı do­kü­man­lar ele ge­çi­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Y.D’nin “er­kek ço­cu­ğun ni­te­lik­li cin­sel is­tis­ma­rı” ve “Ateş­li Si­lah­lar ve Bı­çak­lar ile Di­ğer Alet­ler Hak­kın­da Ka­nun’a mu­ha­le­fet” suç­la­rın­dan tu­tuk­lan­dı­ğı so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da zan­lı­nın evin­den el­de edi­len do­kü­man­la­rı in­ce­le­yen gü­ven­lik güç­le­ri, “Er­ge­ne­kon” so­ruş­tur­ma­sı ile il­gi­li ba­zı de­lil­ler de bul­du. Bu­nun üze­ri­ne “Er­ge­ne­kon” so­ruş­tur­ma­sı ile il­gi­li de hak­kın­da iş­lem baş­la­tıl­dı­ğı öğ­re­ni­len Y.D’le il­gi­li “te­rör ör­gü­tü üye­si ol­mak” su­çun­dan da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çık­tı­ğı be­lir­til­di. Zan­lı, sor­gu­la­ma­sı­nın ar­dın­dan “er­kek ço­cu­ğu­na ni­te­lik­li cin­sel is­tis­mar ve un­van gas­pı” ile Te­rör­le M üca­de­le Şu­be­si ta­ra­fın­dan “ya­sa dı­şı te­rör ör­gü­tü üye­si ol­mak” su­çun­dan ha­zır­la­nan ev­rak­la sevk edil­di­ği nö­bet­çi mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT