BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kayseri tarihî eserleri dimdik ayakta

Kayseri tarihî eserleri dimdik ayakta

Ekim ayı ilk haf­ta­sı, Kay­se­ri ta­ri­hî eser­le­ri­nin çe­kim­le­ri­ni yap­ma­ya git­tim. 12 gün sı­kı bir ça­lış­ma yap­tım.Ekim ayı ilk haf­ta­sı, Kay­se­ri ta­ri­hî eser­le­ri­nin çe­kim­le­ri­ni yap­ma­ya git­tim. 12 gün sı­kı bir ça­lış­ma yap­tım. Or­ta­ya 41 bö­lüm­lük ya­pım çık­tı. Kay­se­ri’de çe­ki­le­bi­le­cek bir o ka­dar da­ha eser var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye baş­ka­nı Sa­yın Meh­met Öz­ha­se­ki ay­nı za­man­da, Ta­ri­hî Kent­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı. Ken­di­si­ni ma­ka­mın­da otu­rur­ken gör­mek pek müm­kün ola­mı­yor. 17 Ekim­de ver­di­ği bir aka­de­mik kon­fe­rans­ta din­le­yi­ci ola­rak eşi ve kı­zı da ka­tıl­mış. So­ru ve ce­vap­lar fas­lın­da ken­di kı­zı da el kal­dır­mış ama Baş­kan ona so­ru sor­ma fır­sa­tı ver­me­miş. Ge­ce eve ge­lin­ce “kı­zım sen ne so­ra­cak­tın” de­yin­ce “Ba­ba eve ne za­man uğ­ra­ya­cak­sın di­ye so­ra­cak­tım” de­miş!.. Bir za­man­lar bir dı­şiş­le­ri ba­ka­nı­mız var­dı. Onun için ga­ze­te­ler “ara­da sı­ra­da Tür­ki­ye’ye de uğ­ru­yor” di­ye ya­zar­dı. Tür­ki­ye’nin böy­le koş­tu­ran ida­re­ci­le­re çok ih­ti­ya­cı var. İş­te ben de böy­le bir şeh­rin ta­ri­hî me­kan­la­rın­da çe­kim yap­tım. Mo­dern bir Or­ta Ana­do­lu şeh­ri gör­düm. Tür­ki­ye’de şe­hir nü­fu­su­na gö­re, adam ba­şı­na dü­şen en çok araç Kay­se­ri’de. Siz di­ye­cek­si­niz ki; öy­ley­se Kay­se­ri’de tra­fik keş­me­ke­şi var. Ha­yır yok. Şe­hir için­de ga­yet ge­niş ve bü­yük bul­var­lar çok faz­la. Alt ge­çit­ler ve Kay­se­ri’ye has, İs­tan­bul’da­kin­den çok fark­lı hat­ta Av­ru­pa­i kı­sa yan yol­lar. Ya­ni tra­fik hiç mi hiç sı­kış­mı­yor. Tra­fik ki­lit­len­me­si ne­ye de­nir, Kay­se­ri­li bil­mez... Kay­se­ri, Sel­çuk­lu’ya bi­le baş­kent­lik yap­mış. Ta­ri­hi M.Ö. 2500’lü yıl­la­ra da­ya­nan bir yer­le­şim ye­ri. Ben işim ica­bı Sel­çuk­lu ve Os­man­lı eser­le­ri­ni in­ce­le­dim, çe­ki­mi­ni yap­tım. Bü­tün ya­pı­lar dip­di­ri. Her ese­rin gi­ri­şin­de mut­la­ka Türk­çe ve İn­gi­liz­ce bil­gi­len­dir­me lev­ha­sı var. Ta­ri­hî eser çev­re­si mes­ken­ler­den te­miz­len­miş. Her şey çok gü­zel. Her gü­ze­lin bir ku­su­ru da olur. Kay­se­ri’de­ki ta­ri­hî eser­ler hak­kın­da reh­ber­lik ede­cek cid­di bir kad­ro yok. Kül­tür ve tu­rizm ba­kan­lı­ğı­nın yet­ki ve gö­rev­le­rin­den olan bu ko­nu­ya acil bir çö­züm la­zım. Ca­mi­i Ke­bir ka­pı­sın­da bir Ja­pon tu­ris­te “bu ese­ri na­sıl bul­dun” di­ye sor­dum. Ce­vap: “Sul­tan Ah­met Ca­mi­ini gör­düm, bu eser on­dan da­ha faz­la be­ni et­ki­le­di.” Kay­se­ri’de­ki öğ­ret­men­le­ri­miz bir kurs gö­rüp reh­ber­lik ya­pa­bi­lir­ler. İna­nı­yo­rum ki Be­le­di­ye baş­ka­nı yet­ki­li kı­lın­sa bu iş kı­sa sü­re­de çö­zü­lür.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT