BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MHP, yerel seçim stratejisini belirledi

MHP, yerel seçim stratejisini belirledi

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li li­der­li­ğin­de top­la­nan il baş­kan­la­rı, ge­le­cek yıl ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­le­ri de­ğer­len­dir­di.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li li­der­li­ğin­de top­la­nan il baş­kan­la­rı, ge­le­cek yıl ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­le­ri de­ğer­len­dir­di. MHP’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, 25-26 Ekim­de Kı­zıl­ca­ha­mam’da dü­zen­le­nen top­lan­tıy­la il­gi­li şu bil­gi­ler ve­ril­di: “Top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da Ge­nel Baş­kan Bah­çe­li, Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de bu­lu­nan önem­li ko­nu­lar hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıp, 29 Mart 2009’da ya­pı­la­cak se­çim­le­rin öne­mi­ne de­ğin­di. Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cıları Me­tin Ço­ba­noğ­lu ve Fa­ruk Bal ise; ye­rel yö­ne­tim­le­rin ya­şa­dık­la­rı prob­lem­ler, çö­züm yol­la­rı ve se­çi­me yö­ne­lik dik­kat edil­me­si ge­re­ken ko­nu­la­ra dik­ka­ti çek­ti.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT