BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Beni kimse tutamaz

Beni kimse tutamaz

Kap­tan­lı­ğı e­lin­den a­lın­dı, kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­dı a­ma yıl­ma­dı. Yıl­dı­zı, Mus­ta­fa De­niz­li’nin ge­li­şiy­le ye­ni­den par­la­dıİBRAHİM ÜZÜLMEZ’DEN İDDİALI AÇIKLAMALAR Kap­tan­lı­ğı e­lin­den a­lın­dı, kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­dı a­ma yıl­ma­dı. Yıl­dı­zı, Mus­ta­fa De­niz­li’nin ge­li­şiy­le ye­ni­den par­la­dı YE­Nİ SAY­FA AÇ­TIM Avus­tur­ya kam­pın­da ya­şa­nan kav­ga ola­yı­nın ar­dın­dan ta­kım kap­tan­lı­ğı elin­den alı­nan ve kad­ro dı­şı ka­lan İb­ra­him Üzül­mez, Mus­ta­fa De­niz­li’nin ge­li­şiy­le bir­lik­te ye­ni bir dö­ne­me gir­di. Se­zon ba­şın­da ya­şa­nı­lan olay­la­rı ha­tır­la­mak bi­le is­te­me­di­ği­ni söy­le­yen emek­tar fut­bol­cu, “Kav­ga ola­yı be­ni psi­ko­lo­jik ola­rak et­ki­le­se de De­niz­li’nin ge­li­şiy­le bir­lik­te ken­di­me ye­ni bir say­fa aç­tım. Ye­ni oyun sis­te­mi­miz ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı. Da­ha çok yo­ru­lu­yo­ruz ama yap­tı­ğı­mız iş­ten zevk alı­yo­ruz” de­di. Me­ta­list ma­çı­nı unut­tuk­la­rı­nı da be­lir­ten Üzül­mez, “Ca­mi­adan özür di­li­yo­ruz. Ama şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı ala­rak ken­di­mi­zi af­fet­ti­re­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. FOR­MA­MI VER­MEM Ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­ri hiç­bir za­man ya­rı yol­da bı­rak­ma­dı­ğı­nı da söy­le­yen İb­ra­him Üzül­mez, Se­ric’in trans­fe­ri­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı, “Ye­dek ka­lır­sam fut­bo­lu bı­ra­kı­rım” şek­lin­de­ki açık­la­ma­la­rı­nın ar­ka­sın­da ol­du­ğu­nu da söy­le­di. Fut­bol ha­ya­tı bo­yun­ca re­ka­be­te hep açık ol­du­ğu­nu be­lir­ten tec­rü­be­li fut­bol­cu, “Ra­ki­bi­min kim ol­du­ğu de­ğil, be­nim ne ka­dar iyi oy­na­dı­ğım önem­li. Se­ric ka­li­te­li bir fut­bol­cu ama Mus­ta­fa De­niz­li ile ya­ka­la­dı­ğım şan­sı iyi kul­la­na­ca­ğım. Ben­den for­ma­yı al­mak o ka­dar da ko­lay de­ğil. Za­ten ben Be­şik­taş’ta ça­lış­tı­ğım bü­tün ho­ca­la­ra ken­di­mi sev­dir­dim, is­pat­la­dım. Bir tek med­ya­ya ya­ra­na­ma­dım” di­ye ko­nuş­tu. > Bilgehan CAN Kartal açılışta buluştu ÖZDİLEK’İN MUTLU GÜNÜ Be­şik­taş ca­mi­ası, Meh­met Öz­di­lek’in or­tak­la­rı ara­sın­da bu­lun­du­ğu mü­cev­her ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şın­da bir ara­ya gel­di. Be­şik­taş Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Ünal, Onur­sal Baş­kan Sü­ley­man Se­ba, es­ki baş­kan­lar­dan Ser­dar Bil­gi­li, Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ve ba­zı fut­bol­cu­la­rın da ha­zır bu­lun­du­ğu açı­lış­ta, şam­pi­yon­luk şar­kı­la­rı söy­len­di. Or­ga­ni­zas­yon sı­ra­sın­da Sü­ley­man Se­ba ile bir ara­ya ge­len Mus­ta­fa De­niz­li, “Sü­ley­man Se­ba’nın Be­şik­taş’a yap­tı­ğı hiz­met­ler unu­tul­ma­ya­cak. Be­nim Be­şik­taş­lı ol­mam­da ken­di­si­nin bü­yük pa­yı var” şeklinde konuştu. YE­DEK­LE­RE GÜN DOĞ­DU Mus­ta­fa De­niz­li, An­tal­yas­por ile oy­na­na­cak ku­pa ma­çı­na fark­lı bir kad­ro ile çık­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. De­niz­li’nin, bu maç­ta şim­di­ye ka­dar ta­kım­da çok faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yan Se­ric, Tu­na Üzüm­cü, Ek­rem Dağ ve Ali Tan­do­ğan’a yer ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. (Cem BAŞARANER)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT