BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

CANLI YAYIN
Erdoğan: Bu sabah 8:30 itibarıyla Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı [CANLI]
Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kutan: Görevi huzur içinde devrediyorum

Kutan: Görevi huzur içinde devrediyorum

Saa­det Par­ti­si Ge­nel Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen tö­ren­de Re­ca­i Ku­tan gö­re­vi Nu­man Kur­tul­muş’a dev­ret­ti.> AN­KA­RA Saa­det Par­ti­sin­de ge­nel baş­kan­lı­ğa se­çi­len Nu­man Kur­tul­muş, gö­re­vi Re­ca­i Ku­tan’dan dev­ral­dı. Saa­det Par­ti­si Ge­nel Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen de­vir tes­lim tö­re­nin­de ko­nu­şan Ku­tan, “Bü­yük bir hu­zur içe­ri­sin­de Nu­man be­ye gö­re­vi­mi dev­re­di­yo­rum” de­di. Ku­tan, Nu­man Kur­tul­muş’un ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Kur­tul­muş ise “Önü­müz­de­ki dö­nem Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nı­nı do­la­şa­rak ye­ni bir dev­ri, ye­ni­den Mil­li Gö­rüş’ün üçün­cü bü­yük şah­la­nı­şı­nı bü­tün mil­le­ti­miz­le bir­lik­te ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT