BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Krizin ilacı

Krizin ilacı

Ben bir an­da dün­ya­nın en zen­gin in­sa­nı ola­bi­lir mi­yim? İman sa­hip­le­ri­nin ver­me­si ge­re­ken ce­vap, “Evet, Al­la­hü tea­la is­ter­se, olur­sun...” şek­lin­de­dir. Bir an­da...Ben bir an­da dün­ya­nın en zen­gin in­sa­nı ola­bi­lir mi­yim? İman sa­hip­le­ri­nin ver­me­si ge­re­ken ce­vap, “Evet, Al­la­hü tea­la is­ter­se, olur­sun...” şek­lin­de­dir. Bir an­da... Dün­ya­nın en zen­gin ada­mı ol­mak... Ha­fif şüp­hey­le ba­kı­yor in­san ön­ce ama... Rab­bi­mi­zin her­şe­ye ka­dir ol­du­ğu­na ina­nı­yor­sak... Evet, ben bir an­da dün­ya­nın en zen­gin in­sa­nı da ola­bi­li­rim, en se­fil in­sa­nı da... *** Ve bir lah­za­yı son­suz­muş­ça­sı­na ya­şa­mak ve­ya son­su­zu bir lah­za­ya sığ­dır­mak. Za­man ve me­kan... Biz za­man ve me­kan da­ire­si için­de, “kud­ret”i an­la­mak­tan aciz ol­sak da, ger­çek “kud­ret” sa­hi­bi için “zor” yok­tur... Dün­ya­yı sar­san kriz rüz­gâ­rı, her­ke­si te­dir­gin edi­yor... Ke­nar­da bi­rik­miş ma­lı mül­kü ola­nı da. Bu kri­ze bo­ğa­zı­na ka­dar borç için­de ya­ka­lan­mış ola­nı da... “Ka­rın tok­lu­ğu” için ge­re­ke­nin, bo­ğa­zı­mız­dan geç­me­si tak­dir olun­muş ve bi­ze doy­ma his­si ve­re­cek ka­dar bir avuç yi­ye­cek ol­du­ğu­nu, ted­bi­ren dol­du­rul­muş ki­ler­le­rin eğer alı­na­cak ne­fes bit­miş­se hiç­bir işe ya­ra­ma­ya­ca­ğı­nı bil­me­mi­ze rağ­men, in­sa­ni za­af­la­rı­mız lü­zum­suz en­di­şe­le­re sevk edi­yor. Ya­rın ne ola­cak? Eğer ya­rı­na çı­kar­sak gö­rü­rüz... Adet, met­re, ki­lo gi­bi de­ğer­le­rin öl­çe­me­di­ği bir hül­ya­nın pe­şin­de­yiz hal­bu­ki. Adı­nı koy­sak da, ko­ya­ma­sak da: Hu­zur... Hu­zur ve mut­lu­luk... Eğer da­ğın ba­şın­da­ki bir ba­ra­ka, böy­le bir so­nu­cu va­ad edi­yor­sa, o ba­ra­ka si­zin için dün­ya­nın en kıy­met­li gay­ri­men­ku­lü olur... Ve fa­kat için­de hu­zur ve mut­lu­luk ol­ma­yan ko­nak­la­rın sa­tış be­de­li, ol­sa ol­sa bu dün­ya için bir an­lam ifa­de eder. *** Ben bir an­da dün­ya­nın en zen­gin ada­mı ola­bi­lir mi­yim? Evet, Al­la­hü tea­la is­ter­se el­bet­te olu­rum. Ama bu zen­gin­lik ha­mal­lık ve en­di­şe ge­ti­re­cek­se, her kriz­de ne ka­dar kay­be­de­ce­ğim di­ye saç baş yol­du­ra­cak­sa... Hu­zur ve mut­lu­luk zen­gin­li­ği için du­a et­mek da­ha akıl­lı­ca...
Reklamı Geç
KAPAT