BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ergenekon’da gergin gün

Ergenekon’da gergin gün

İd­di­a­na­me o­ku­nur­ken bazı sanıklar tep­ki gös­ter­di. Bir ki­şi sa­lon­dan a­tıl­dı, bir ki­şi i­se fe­na­laş­tı.> Yu­suf Me­li­koğ­lu - Ser­pil Kır­ke­ser İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 4. du­ruş­ma­sı­na, id­di­ana­me­nin okun­ma­sıy­la de­vam edil­di. İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­ce Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rı Yer­leş­ke­si’nde gö­rü­len du­ruş­ma­ya, 46 tu­tuk­lu sa­nı­ğın ya­nı sı­ra, 16 tu­tuk­suz sa­nık gel­di. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Ali Pek­gü­zel, so­ruş­tur­ma­da ele ge­çi­ri­len mal­ze­me ve si­lah­la­ra iliş­kin bir bö­lü­mü okur­ken, ba­zı tu­tuk­lu sa­nık­lar otur­duk­la­rı yer­den “Ya­lan” di­ye tep­ki gös­ter­di. Bu söz­ler üze­ri­ne Mah­ke­me Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün, “Her­kes ada­bı­mu­aşe­re­te uy­mak zo­run­da” de­di. Tu­tuk­lu sa­nık emek­li Bin­ba­şı Meh­met Ze­ke­ri­ya Öz­türk, sav­cı­la­ra yö­ne­lik suç­la­ma­la­ra de­vam edin­ce du­ruş­ma sa­lo­nun­dan çı­ka­rıl­dı. Öz­türk, sa­kin­leş­tik­ten son­ra ye­ni­den sa­lo­na alın­dı. Bu ara­da tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan Hay­ret­tin Er­te­kin la­va­bo­ya çık­tı­ğı sı­ra­da fe­na­laş­tı. Er­te­kin’e du­ruş­ma sa­lo­nu­nun ya­kı­nın­da bu­lu­nan dok­tor­lar ta­ra­fın­dan mü­da­ha­le edil­di. 121. say­fa­da id­di­ana­me­nin okun­ma­sı­na ara ve­ren mah­ke­me he­ye­ti, avu­kat­la­rın ve sa­nık­la­rın ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Söz alan Do­ğu Pe­rin­çek, “Bu id­di­ana­me­nin ay­lar­ca okun­ma­sı, tu­tuk­lu­luk sü­re­mi­zi uza­ta­cak­tır. Özet­le­ne­rek okun­ma­sı­nı arz ede­rim” de­di. Tu­tuk­suz sa­nık­lar­dan Ke­mal Alem­da­roğ­lu hak­kın­da­ki ad­li kon­trol uy­gu­la­ma­sı­nı kal­dı­ran Mah­ke­me He­ye­ti, da­va­nın bir son­ra­ki du­ruş­ma­sı­nın ya­rın ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı. Öte yan­dan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan Tun­cay Öz­kan’ın yar­dım­cı­sı M.Y. ve be­ra­be­rin­de­ki 2 ki­şi, sav­cı­lık sor­gu­su­nun ar­dın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT