BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Krizlere karşı ina­nıl­maz bir to­par­lan­ma ka­bi­li­ye­timiz var

Krizlere karşı ina­nıl­maz bir to­par­lan­ma ka­bi­li­ye­timiz var

Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, Fi­nan­ci­al Ti­mes’a yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Türk eko­no­mi­si­nin eko­no­mik kriz­ler­den ‘ina­nıl­maz’ bir to­par­lan­ma ka­bi­li­ye­ti ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, Fi­nan­ci­al Ti­mes’a yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Türk eko­no­mi­si­nin eko­no­mik kriz­ler­den ‘ina­nıl­maz’ bir to­par­lan­ma ka­bi­li­ye­ti ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ga­ze­te mu­ha­bi­ri­nin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Sa­ban­cı, IMF an­laş­ma­sı­na iliş­kin ola­rak da “Ob­jek­tif ola­rak bu­na ih­ti­ya­cı­mız ol­ma­ya­bi­lir. An­cak ger­çek­çi olur­sak bu bir zo­run­lu­luk­tur” de­di. Gru­bun eko­no­mik bü­yü­me tah­mi­ni­nin yüz­de 1.5 gi­bi bir oran doğ­rul­tu­sun­da ol­du­ğu­na da işa­ret eden Sa­ban­cı, Türk eko­no­mi­si­nin de­fa­lar­ca test edi­len kriz­den çık­ma ye­te­ne­ği­ne işa­ret et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT