BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAŞBAKAN FIRSATÇILARA DİKKAT ÇEKTİ: Kriz­den rant bek­le­yen­ler PU­SU­DA!

BAŞBAKAN FIRSATÇILARA DİKKAT ÇEKTİ: Kriz­den rant bek­le­yen­ler PU­SU­DA!

aş­ba­kan Er­do­ğan, res­mi da­vet­li­si ola­rak An­ka­ra’ya ge­len Kır­gı­zis­tan Baş­ba­ka­nı İgor Çu­di­nov’u, Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da res­mi tö­ren­le kar­şı­la­dı. Gö­rüş­me­ler­de, Tür­ki­ye ile Kır­gı­zis­tan Ara­sın­da­ki Uzun Va­de­li Ti­ca­ri Ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Prog­ra­mı’nın Ger­çek­leş­ti­ril­me­si Ko­nu­sun­da­ki İc­ra Pla­nı’na iki ül­ke baş­ba­kan­la­rı im­za koy­du.KIR­GI­ZİS­TAN’LA Tİ­CA­RE­TE DE­VAM Baş­ba­kan Er­do­ğan, res­mi da­vet­li­si ola­rak An­ka­ra’ya ge­len Kır­gı­zis­tan Baş­ba­ka­nı İgor Çu­di­nov’u, Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da res­mi tö­ren­le kar­şı­la­dı. Gö­rüş­me­ler­de, Tür­ki­ye ile Kır­gı­zis­tan Ara­sın­da­ki Uzun Va­de­li Ti­ca­ri Ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Prog­ra­mı’nın Ger­çek­leş­ti­ril­me­si Ko­nu­sun­da­ki İc­ra Pla­nı’na iki ül­ke baş­ba­kan­la­rı im­za koy­du. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel kri­zi ken­di şah­si çı­kar­la­rı­na alet et­mek is­te­yen­le­rin bu­lun­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Dö­viz­le alış­ve­riş yap­ma­yın. Pa­ra­mız güç­lü­dür. Hiç te­la­şa ge­rek yok” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, te­le­viz­yon­lar­da ya­yım­la­nan “Ulu­sa Ses­le­niş” ko­nuş­ma­sın­da, kü­re­sel kri­zin Tür­ki­ye’ye et­ki­si­nin az ola­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Ger­çek­leş­ti­ri­len re­form­lar­la Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin sağ­lam te­mel­le­re ka­vuş­tu­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, “Geç­miş­te de­fa­lar­ca ya­şan­dı­ğı gi­bi, bu kri­zi as­la tri­bün­ler­den iz­le­mi­yo­ruz. Bu­gün bü­tün ku­rum­la­rı­mız, ta­ma­mıy­la bir ko­or­di­nas­yon ve uyum için­de ge­liş­me­le­ri ta­kip edi­yor. Ge­rek­li ted­bir­ler alın­dı, alı­nı­yor; vak­ti za­ma­nı gel­dik­çe de bun­la­rı ka­rar­lı­lık­la uy­gu­la­ma­ya ko­yu­yo­ruz, ko­ya­ca­ğız ve önü­müz­de­ki ayın 15’in­de de Was­hing­ton’da G20 ül­ke­ler zir­ve­si­ne ka­tı­la­cak ora­da da bu de­ğer­len­dir­me­le­ri hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Pİ­YA­SA­LAR GÖZ­LEM AL­TIN­DA “Ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ni, fi­nans sis­te­mi­ni, pa­ra ha­re­ket­le­ri­ni sa­ni­ye sa­ni­ye ta­kip edi­yo­ruz” di­yen Er­do­ğan, “Mer­kez Ban­ka­mız ge­liş­me­ler kar­şı­sın­da ge­rek­li ted­bir­le­ri anın­da uy­gu­la­ma­ya ko­yu­yor. Ha­zi­ne­miz, Ma­li­ye­miz, dış ti­ca­ret­ten so­rum­lu ba­kan­lı­ğı­mız tam bir ko­or­di­nas­yon için­de, bir­lik­te top­la­nı­yor bir ara­ya ge­li­yor, il­gi­li gö­rüş­me­miz ge­re­ken yer­ler­le de de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım gö­rüş­me­ler ya­pı­yor­lar ve uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­bi­le­cek muh­te­mel ted­bir­ler üze­rin­de ça­lı­şı­lı­yor” de­di. LÜT­FEN AL­DAN­MA­YIN!.. Re­el sek­tör­le de uyum için­de, is­ti­şa­re için­de yo­la de­vam edil­di­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti: “Mo­ral boz­ma­ya ça­lı­şan­la­ra, ka­ram­sar­lık pom­pa­la­ma­ya, fe­la­ket se­nar­yo­su çiz­me­ye ça­lı­şan­la­ra kar­şı mil­le­ti­min özel­lik­le dik­kat­li ol­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­rum. Ve yi­ne bir şey tav­si­ye edi­yo­rum; dö­viz­le lüt­fen alış­ve­riş yap­ma­yın, dö­vi­ze lüt­fen mü­ra­ca­at et­me­yin. Pa­ra­mız güç­lü­dür. Ye­ni Türk Li­ra­sıyla ha­ya­tı­nı­zı sür­dür­me­ye de­vam edin. Hiç te­la­şa ge­rek yok. Kü­re­sel kri­zi ken­di şah­si çı­kar­la­rı­na alet et­mek is­te­yen­ler, bu­ra­dan çı­kar sağ­la­ma­ya ça­lı­şan­lar ola­bi­lir. Pa­nik ha­va­sı oluş­tu­rup bu­ra­dan rant el­de et­me­ye ça­lı­şan­lar ola­bi­lir. Ken­di çı­kar­la­rı­nı Tür­ki­ye’nin çı­kar­la­rı üze­rin­de gör­mek gaf­le­ti­ne dü­şen­ler ola­bi­lir. Bun­la­ra lüt­fen al­dan­ma­yı­nız” SA­LİM Lİ­MAN­LA­RA ULA­ŞA­CA­ĞIZ Sağ­lam bir eko­no­mik ya­pıy­la, güç­lü bir ik­ti­dar­la, güç­lü, işi­nin eh­li, uyum­lu bir kad­roy­la Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ni bu dal­ga­lı de­niz­den mut­la­ka sa­lim li­man­la­ra ulaş­tı­ra­cak­la­rı­na işa­ret eden Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “Bun­dan hiç kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın. Tür­ki­ye’nin he­def­le­ri ve po­tan­si­ye­li çok bü­yük. Tür­ki­ye’nin ar­tık kü­re­sel öl­çek­te iti­ba­rı, say­gın­lı­ğı çok yük­sek. Bu­gü­nün Tür­ki­ye’si dün­den kat kat iyi du­rum­da. İs­tik­ra­rı­mı­zı ko­ru­ma­mız ve bir­bi­ri­mi­ze bağ­lı­lı­ğı­mı­zı kay­bet­me­me­miz son de­re­ce önem­li. Ül­ke­mi­zin is­ti­ka­me­ti­ni doğ­ru tut­ma­yı ba­şar­dı­ğı­mız tak­dir­de yo­lu­muz ay­dın­lık­tır, önü­müz ay­dın­lık­tır, ge­le­ce­ği­miz ay­dın­lık­tır.” IMF’nin yar­dı­mı­na muh­taç ül­ke de­ği­liz Baş­ba­kan Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin ken­di ya­ğıyla kav­ru­la­cak bir se­vi­ye­ye gel­di­ği­ni söy­le­di Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu’nun (IMF) ‘ya­tı­rım­la­rı dur­dur, bü­yü­me­yi dü­şür, büt­çe­ni in­dir’ de­me­si ha­lin­de böy­le bir an­laş­ma­ya ‘evet’ de­me­ye­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “IMF’ye muh­taç de­ği­liz” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, Kır­gı­zis­tan Baş­ba­ka­nı İgor Chu­dı­nov ile Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da ger­çek­leş­ti­ri­len gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Er­do­ğan ga­ze­te­ci­le­rin, “Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, IMF ile İh­ti­ya­ti Stand-By ko­nu­sun­da yol alın­dı­ğı­nı söy­le­di. Siz bu ko­nu­da şart­lar ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ti­niz. Bu şart­lar ko­nu­sun­da an­laş­ma sağ­lan­dı mı? so­ru­su­nu şöy­le ce­vap­lan­dır­dı: “IMF kar­şı­lık­lı çı­ka­ra da­ya­lı ola­rak bir yak­la­şım gös­te­re­cek olur­sa biz za­ten va­rız. Ama bi­zim ümü­ğü­mü­zü sı­kıp da ‘Ya­tı­rım­la­rı dur­dur bü­yü­me­yi dü­şür on­dan son­ra büt­çen­de şu ka­dar da­ha bu­nu aşa­ğı in­dir’ der­se bu ‘ça­lış­ma’ de­mek­tir. Biz ça­lı­şan bir ül­ke­yiz, ça­lı­şan bir hü­kü­me­tiz, ça­lı­şan bir yö­ne­ti­miz. Bu­na kar­şı çı­ka­rız. Böy­le bir şe­ye de mec­bur de­ği­liz. Biz ken­di ya­ğı­mız­la kav­rul­ma­sı­nı bi­li­riz. IMF, bi­ze bu sı­kın­tı­lı dö­nem­de ‘ben siz­le­re borç ver­mi­yo­rum’ der­se ver­me­ye­bi­lir. Çok da ih­ti­ya­cı­mız yok. Bu­nu da özel­lik­le söy­le­mek is­te­rim.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT