BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Skor aldatmasın!

Skor aldatmasın!

İb­ra­him A­kın, ma­çı ilk ya­rı­da 3-0 ya­pa­bi­lir­di. Se­ne­gal­li ka­le­ci ha­ya­ti bir - i­ki kur­ta­rış yap­tı.İb­ra­him A­kın, ma­çı ilk ya­rı­da 3-0 ya­pa­bi­lir­di. Se­ne­gal­li ka­le­ci ha­ya­ti bir - i­ki kur­ta­rış yap­tı. ­Be­le­di­ye’de sol­da oy­na­yan Er­man Kı­lıç, ilk ya­rı­da T­rab­zon’un sa­ğı­nı pe­ri­şan et­ti. Bu ka­nat­ta­ki Tay­fun 36. da­ki­ka­da go­lü a­tın­ca, ha­ta­la­rı­nı af­fet­tir­di. Hiç bek­len­me­dik a­dam, hiç ol­ma­dık bir a­tak­ta T­rab­zon’u ö­ne ge­çir­miş­ti. Tay­fur, Er­sun Ya­nal’a ko­şa­rak ken­di­si­ni af­fet­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor­du. ­Hü­cum zen­gin­li­ği ol­ma­sı ge­re­ken T­rab­zon’da I­sa­ac, Gök­han ve U­mut, Be­le­di­ye sa­vun­ma­sı­nı as­la yıp­rat­ma­dı. Çün­kü bu 3 o­yun­cu a­ra­sın­da hiç­bir u­yum yok­tu. 76. da­ki­ka­ya ka­dar maç or­ta­day­dı. Sel­çuk’un ken­di­ne has go­lü ma­çı çe­vir­di. T­rab­zon bu ka­dar t­rans­fer yap­mış. Bir ta­ne “10 nu­ma­ra” al­ma­mış. Ma­çı sey­re­der­ken, hep şu­nu dü­şün­düm. Şu or­ta sa­ha­da bir A­lex ol­sa, bir ser­vis ya­pan, ta­kı­mı a­ta­ğı kal­dı­ran bir o­yun­ca ol­sa di­ye... ­Bu ni­te­lik­te bir ta­ne a­dam yok. Yat­ta­ra‘nın pe­nal­tı a­tı­şı­nı kul­lan­ma­sı, Gök­han’ı ra­hat­sız et­ti. Pe­nal­tıy­la s­kor 3-0 ol­du. Yat­ta­ra ve I­sa­ac baş­ka bir kö­şe­de se­vi­nir­ken, a­ra­sın­da Gök­han Ü­nal, sa­nır­sı­nız ki, mağ­lup ta­kı­mın o­yun­cu­su. ­Ney­se ki, 4’ün­cü go­lün a­sis­ti Yat­ta­ra’dan gel­di, go­lü de Gök­han a­tın­ca ha­va yu­mu­şa­dı. ­Son 3 ma­çı­nı ka­za­na­ma­yan T­rab­zon, i­çin 4-0’lık s­kor se­vin­di­ri­ci. An­cak ta­kım, he­nüz ta­kım de­ğil. İs­tan­bul’da­ki T­rab­zon ta­raf­ta­rı da, ha­va­nın bu ka­dar gü­zel ol­du­ğu, u­la­şı­mın bu ka­dar ko­lay ol­du­ğu bir maç­ta T­rab­zons­por’a ge­re­ken des­te­ği ver­me­di. Bey­lik­dü­zü’n­den s­ta­da u­laş­ma­mız 20 da­ki­ka bi­le sür­me­di. O­to­park­lar bom­boş­tu. ­Ha­kem Cü­neyt Ça­kır, her za­man ol­du­ğu gi­bi MHK‘nın ve TFF‘nin yü­zü­nü ka­ra çı­kar­ma­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT