BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Krizi fırsat bilenler!..

Krizi fırsat bilenler!..

Bu ya­ban­cı ba­sın ve­ya ban­ka­lar, Tür­ki­ye’yi ne­den bu ka­dar dü­şü­nü­yor­lar aca­ba?!. Gö­rü­nü­şe ba­kı­lır­sa, sür­mek­te olan kü­re­sel kriz­den do­la­yı ül­ke­miz adı­na pek faz­la en­di­şe ve te­laş du­yu­yor­lar...Bu ya­ban­cı ba­sın ve­ya ban­ka­lar, Tür­ki­ye’yi ne­den bu ka­dar dü­şü­nü­yor­lar aca­ba?!. Gö­rü­nü­şe ba­kı­lır­sa, sür­mek­te olan kü­re­sel kriz­den do­la­yı ül­ke­miz adı­na pek faz­la en­di­şe ve te­laş du­yu­yor­lar... Efen­dim Tür­ki­ye’nin en az 90 mil­yar do­la­ra ih­ti­ya­cı ola­cak­mış da... De­uts­che Bank öy­le di­yor. Sa­hi Al­man­ya’nın ba­zı ku­rum­la­rı, son za­man­lar­da Tür­ki­ye için, alı­şıl­mı­şın dı­şın­da bir gay­ret için­de gö­rü­lü­yor. Se­be­bi ne ola ki? Me­se­la Gün­gö­ren’de pat­la­yan bom­ba­la­rın fa­il­le­ri hak­kın­da, Al­man İs­tih­ba­rat Ser­vi­si, bu­gü­ne ka­dar hiç alı­şık olun­ma­yan bir ta­vır­la dik­kat çe­ki­ci bir açık­la­ma yap­tı... Di­ğer ta­raf­tan ma­lum “De­niz Fe­ne­ri Da­va­sı” se­be­biy­le, Al­man Mah­ke­me­si’nin tea­mül­le­ri çok zor­la­yan be­yan­la­rı var­dı. Al­man­ya’da­ki De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği’ne ya­pı­lan po­lis ope­ras­yo­nu da epey­ce alen­gir­li!.. Bir­kaç gün ön­ce, MİT es­ki Kont­rte­rör Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Ey­mür; Uğur Dün­dar’ın prog­ra­mın­da bu ope­ras­yo­na da­ir çok siv­ri şey­ler söy­le­di... El­bet­te Al­man­ya ce­na­hın­dan sa­dır olan bü­tün olay­la­rı bir­bi­ri­ne ek­le­yip bir so­nu­ca bağ­la­mak gi­bi bir dü­şün­cem yok. La­kin son za­man­lar­da bah­se ko­nu ül­ke­den bu ka­dar çı­kı­şın vu­ku bul­ma­sı is­ter is­te­mez in­sa­nı kuş­ku­lan­dı­rı­yor. De­uts­che Bank‘ın, Tür­ki­ye’yi bir ge­ce­de ya­rı ya­rı­ya fa­kir­leş­ti­ren 2001 kri­zi sı­ra­sın­da­ki tu­tu­mu ile il­gi­li pek hoş şey­ler söy­len­mi­yor... Bu son üfür­me­si ile il­gi­li ola­rak da Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz en­te­re­san bir de­ğer­len­dir­me yap­mış: “De­uts­che Bank uç­muş, iti­bar et­me­yin...” Di­ğer ta­raf­tan Fran­sız Le Mon­de ga­ze­te­si de Tür­ki­ye he­sa­bı­na hay­li do­ku­nak­lı bir ana­liz yap­mış: “Tür­ki­ye fe­la­ke­te doğ­ru gi­di­yor...” de­miş ve ek­le­miş; “Üs­te­lik on yıl için­de bu ikin­ci de­fa olu­yor...” Yo­ru­mun ge­ne­lin­de de, bir ne­vi hü­kü­me­ti he­def alan bir yak­la­şım var. Fran­sız ga­ze­te­si­ne gö­re, “Hü­kü­met yak­la­şan ye­rel se­çim­le­re dö­nük ola­rak ser­best­çe ma­nev­ra ya­pa­bil­mek için, IMF ile ye­ni bir an­laş­ma yap­mak­ta ayak sü­rü­yor...” Doğ­ru­su bu üs­lup, is­ter is­te­mez zi­hin­ler­de so­ru işa­ret­le­ri oluş­tu­ru­yor. Ame­ri­kan ba­sı­nın­da da bu me­al­de ba­zı ha­ber ve yo­rum­lar çı­kı­yor. Pe­ki ger­çek du­rum ne­dir? Ger­çek du­rum, Tür­ki­ye’nin bu dö­nem­de dik­kat­li ve ted­bir­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­dir. Her­hal­de bu­nun ak­si­ni id­di­a eden de yok­tur. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı­nın be­lirt­ti­ği üze­re, bir mik­tar dış fi­nans­ma­na ih­ti­ya­cı­mız ol­mak­la bir­lik­te, 90 mil­yar do­lar gi­bi ra­kam­lar, işi faz­la abart­mak­tır... Ay­rı­ca her gün, “Yan­dık, bit­tik, ölü­yo­ruz...” de­me­nin kri­ze hiç­bir fay­da­sı ol­ma­dı­ğı gi­bi, or­ta­lı­ğı pa­ni­ğe ver­di­ği için, bi­la­kis za­ra­rı olu­yor. Bu ara­da Baş­ba­kan Er­do­ğan da, çok ye­rin­de bir uya­rı­da bu­lu­nu­yor: “Kri­zi fır­sat bi­len­ler pu­su­da bek­li­yor...” Ha­ki­ka­ten kriz­ler­den bes­le­nen­ler, kriz­le­ri her se­fe­rin­de bir bi­çim­de fır­sa­ta dö­nüş­tür­me­yi be­ce­rip epey­ce rant vu­ran­lar vs., an­la­şı­lan pu­su­yu kur­muş bek­li­yor. Ha­riç­ten oku­nan ga­zel­le­re bir de bu açı­dan bak­mak ge­re­ki­yor. Di­ğer ta­raf­tan Bay­kal’ın yak­la­şı­mı da bir tu­haf. Di­yor ki: “Baş­ba­ka­nın, bü­tün ca­ka­sı­na rağ­men, IMF ile tı­pış tı­pış bir an­laş­ma yap­ma ara­yı­şı içi­ne gir­mek­te ol­du­ğu gö­rü­lü­yor...” Bu­ra­da an­la­şı­la­ma­yan nok­ta şu; Sa­yın Bay­kal IMF ile bu an­laş­ma­yı is­ti­yor mu, is­te­mi­yor mu? Da­ha açık so­ra­yım: Bu ko­nu­da, “an­laş­ma ya­pıl­sın” di­yen TÜ­Sİ­AD ile ay­nı gö­rüş­te mi, yok­sa fark­lı mı dü­şü­nü­yor? Şa­yet an­laş­ma ya­pı­lır­sa (şart­la­rı­nı bir ta­ra­fa bı­ra­ka­lım şim­di­lik), Tür­ki­ye’nin tek­rar IMF’ye ih­ti­yaç duy­ma­sın­dan ötü­rü Bay­kal üzü­le­cek mi, yok­sa; “Baş­ba­ka­nın ca­ka­sı” bo­zul­du­ğu için se­vi­ne­cek mi? Me­rak edi­yo­rum doğ­ru­su!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT