BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­san Doğ­ra­ma­cı AN­Jİ­YO OL­DU

İh­san Doğ­ra­ma­cı AN­Jİ­YO OL­DU

Bil­kent Ü­ni­ver­si­te­si Ku­ru­cu­su ve Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı P­rof. Dr. İh­san Doğ­ra­ma­cı, Ha­cet­te­pe Ü­ni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’n­de an­ji­yo ol­du.Bil­kent Ü­ni­ver­si­te­si Ku­ru­cu­su ve Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı P­rof. Dr. İh­san Doğ­ra­ma­cı, Ha­cet­te­pe Ü­ni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’n­de an­ji­yo ol­du. Ha­cet­te­pe Ü­ni­ver­si­te­si Rek­tö­rü P­rof. Dr. U­ğur Er­de­ner, Doğ­ra­ma­cı’ya ön­ce­ki gün “ko­ro­ner an­ji­yo iş­le­mi ya­pıl­dı­ğı­nı ve s­tent ko­nul­du­ğu­nu” bil­dir­di. Doğ­ra­ma­cı’nın sağ­lık du­ru­mu­nun “ga­yet i­yi ol­du­ğu­nu” i­fa­de e­den Er­de­ner, bu­gün ta­bur­cu e­di­le­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT