BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ren­ci­si­ne ce­vap ve­rir­ken düşüp öldü

Öğ­ren­ci­si­ne ce­vap ve­rir­ken düşüp öldü

Yoz­gat’ta Azer­bay­can­lı öğ­re­tim gö­rev­li­si, öğ­ren­ci­si­nin so­ru­su­nu ce­vap­lar­ken oku­lun mer­di­ven­le­rin­den dü­şe­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­tiİŞ­TE BU­RA­DAN DÜŞ­TÜ Bo­zok Ü­ni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Mi­mar­lık Fa­kül­te­si’nin gi­riş mer­di­ve­nin­de kar­şı­laş­tı­ğı öğ­ren­ci­si­nin so­ru­su­nu ce­vap­la­yan Öğ­re­tim Ü­ye­si Doç. Dr. El­dar Fetullazade, iş­te bu­ra­dan düş­tü. Öğ­re­tim ü­ye­si­nin ce­na­ze­si, Ça­pa­noğ­lu Bü­yük Ca­mi­i’n­de kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zın­dan son­ra top­ra­ğa ve­ril­mek ü­ze­re mem­le­ke­ti A­zer­bay­can’a gön­de­ril­di. > Ö­mer Er­tuğ­rul YOZ­GAT İ­HA Bo­zok Ü­ni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Ü­ye­si A­zer­bay­can uy­ruk­lu Doç. Dr. El­dar Fe­tul­la­za­de (66), gö­rev yap­tı­ğı o­ku­lun mer­di­ven­le­rin­de kar­şı­laş­tı­ğı öğ­ren­ci­si­nin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lar­ken, den­ge­si­ni kay­be­de­rek düş­tü. Yoz­gat Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan Fe­tul­la­za­de’nin be­yin ka­na­ma­sı ge­çir­di­ği be­lir­len­di. Fe­tul­la­za­de, bu­ra­da ya­pı­lan mü­da­ha­le­ye rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Fe­tul­la­za­de i­çin Bo­zok Ü­ni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Mi­mar­lık Fa­kül­te­si ö­nün­de tö­ren dü­zen­len­di. Tö­ren­de ko­nu­şan Rek­tör P­rof. Dr. İn­ci Va­rin­li, Fe­tul­la­za­de’nin 1997’den be­ri Yoz­gat’ta gö­rev yap­tı­ğı­nı i­fa­de e­de­rek, “Fe­tul­la­za­de, sa­de­ce Bo­zok Ü­ni­ver­si­te­si i­çin de­ğil tüm bi­lim dün­ya­sı i­çin ö­nem­li bir ka­yıp­tır” de­di. Fe­tul­la­za­de’nin me­sai ar­ka­daş­la­rı ve öğ­ren­ci­le­ri, tö­ren­de göz­yaş­la­rı­na ha­kim o­la­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT