BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tu­fan­dan son­ra

Tu­fan­dan son­ra

Si­ze 1999 se­ne­sin­de bir adam gel­sey­di, bir kâ­ğıt bir ka­lem uzat­say­dı..Ve de­sey­di ki “bu­yur yaz, tut­tu­rur­san bü­yük ik­ra­mi­ye var.”Si­ze 1999 se­ne­sin­de bir adam gel­sey­di, bir kâ­ğıt bir ka­lem uzat­say­dı..Ve de­sey­di ki “bu­yur yaz, tut­tu­rur­san bü­yük ik­ra­mi­ye var.” Bun­dan son­ra­ki se­çim­de kim ik­ti­dar olur? On ih­ti­mal sı­ra­la. On­dan son­ra cum­hur­baş­ka­nı kim olur 30 ih­ti­mal sı­ra­la.. İti­raf et­me­se­niz de içi­niz­den ge­çi­rin. Ak­lı­nı­za bu­gün­kü kom­po­zis­yon ge­lir miy­di? ..... Ay­nı adam şim­di yi­ne gel­se, “99’da 30 ta­ne tah­min yap­tı­nız tut­tu­ra­ma­dı­nız. Ar­tık si­ya­set­le, dev­let­le il­gi­len­mi­yo­rum. İş dün­ya­sı için ba­his aç­tım. On ta­ne tah­min hak­kı­nız var..Bu­yu­run sı­ra­la­yın: Beş se­ne son­ra iş dün­ya­sı­nın ilk üçün­de kim olur? Med­ya dün­ya­sı­nın ilk üçün­de kim olur? Bu­gün­kü­ler­den sı­ra­sı­nı ko­ru­ya­bi­len olur mu? Tah­min­le­ri­ni­zi sı­ra­la­sa­nız tut­tur­ma ih­ti­ma­li­niz ne­dir? Ben yaz­dım bir ke­na­ra koy­dum. Siz de ya­zın ko­yun..pay­laş­ma­nız da şart de­ğil. Bir ba­kın ne ka­da­rı­nı tut­tu­ra­bi­li­yor­su­nuz, ne ka­da­rın­da ya­nıl­dı­nız.. Ha­di biz sı­ra­dan in­san­la­rız. Tah­mi­ni­mi­zin bir öne­mi yok. Keş­ke eri­şe­bil­sek de iş dün­ya­sı­nın ile­ri ge­len­le­rin­den ay­nı tah­min­le­ri is­te­sek..İs­ter­ken de kork­ma­yın, ya­zın bi­ze ve­rin açık­la­ya­lım de­mi­yo­ruz. Ya­zın, hat­ta bi­ri­le­ri­nin eli­ne geç­me­sin­den en­di­şe edi­yor­sa­nız şif­re­li ya­zın, bir ke­na­ra ko­yun..ne ka­da­rı­nı tut­tu­ra­bi­li­yor­su­nuz bir ba­kın. Ha­ni he­pi­niz gör­müş ge­çir­miş, den­ge­ler­den ha­ber­dar, ted­bir­li, kül­yut­maz adam­lar­sı­nız ya..Sı­ra­dan in­san­la­ra gö­re tah­min­le­ri­niz da­ha isa­bet­li olur. .... Yi­ne içim kı­pır kı­pır. Ba­tan, da­ra dü­şen bir fir­ma ol­du mu he­men ku­lak ka­bar­tı­yo­rum. 2001’de ne hal­dey­miş, ne de­miş, o gün­le­ri na­sıl kar­şı­la­mış..Du­ru­ma gö­re ya se­vi­ni­yo­rum ya üzü­lü­yo­rum. Uz­man­la­rın bat­ma ya da da­ra düş­me se­bep­le­ri­ni ana­liz eden yo­rum­la­rı be­ni il­gi­len­dir­mi­yor. Ben duy­gu­sal ba­kı­yo­rum. Os­man­lı’ya bak­tı­ğım gi­bi ba­kı­yo­rum. Ta­rih der ki, de­miş ki, ya­zar ki, bel­ge­le­re gö­re, ta­rih­çi­le­rin yo­ru­mu­na gö­re, ob­jek­tif ol­mak ge­re­kir­se gi­bi cüm­le baş­la­rı be­ni il­gi­len­dir­mi­yor. Os­man­lı de­yin­ce he­ye­can­la­nan, duy­gu­la­nan, göz­le­ri do­lan adam­lar­dan hoş­la­nı­yo­rum. Çok doğ­ru şey­ler söy­le­se de an­la­tır­ken he­ye­can­lan­ma­yan, eli aya­ğı bir­bi­ri­ne do­lan­ma­yan adam­lar da il­gi­mi çek­mi­yor. Bu böy­le bir ta­kın­tı. Her şey bi­zim he­sa­bı­mız­la ma­te­ma­ti­ği­miz­le olur di­yen­ler yap­sın­lar he­sap­la­rı­nı, yaz­sın­lar tah­min­le­ri­ni..Tu­fan­dan son­ra kim­ler ayak­ta ka­la­cak. Za­man ça­buk ge­çer. Bir­bi­ri­mi­ze gös­te­re­mez­sek de açıp ba­ka­rız.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT