BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mas­ter­Card’dan KO­Bİ’ler i­çin ö­zel ti­ca­ri kart pa­ke­ti

Mas­ter­Card’dan KO­Bİ’ler i­çin ö­zel ti­ca­ri kart pa­ke­ti

Tür­ki­ye’de­ki kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin yüz­de 10-50 a­ra­sın­da ta­sar­ruf sağ­la­ma­la­rı­nı temin edecek Mas­ter­KO­Bİ ti­ca­ri kart pa­ke­ti ha­zır­la­dıTür­ki­ye’de­ki kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin yüz­de 10-50 a­ra­sın­da ta­sar­ruf sağ­la­ma­la­rı­nı temin edecek Mas­ter­KO­Bİ ti­ca­ri kart pa­ke­ti ha­zır­la­dı > Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Mas­ter­Card Tür­ki­ye, KO­Bİ’le­re yö­ne­lik ha­zır­la­dı­ğı pa­ket ile şir­ket­le­rin ti­ca­ri fi­nans­man ih­ti­yaç­la­rı­na çö­züm ge­ti­re­cek, şir­ket­le­rin gi­der­le­rin­de bü­yük oran­da ta­sar­ruf et­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak. Tür­ki­ye’nin ti­ca­ri kart­lar ala­nın­da bü­yük bir po­tan­si­ye­le sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mas­ter­Card Gü­ney Do­ğu Av­ru­pa Ge­nel Mü­dü­rü Öz­lem İme­ce, Mas­ter­KO­Bİ’nin ta­nı­tıl­ma­sıy­la il­gi­li dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, “Ül­ke­miz­de ti­ca­ri iş­let­me­le­rin yüz­de 98.5’ini KO­Bİ’ler oluş­tu­ru­yor. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz araş­tır­ma­ya gö­re, KO­Bİ’le­rin sa­de­ce yüz­de 19’u ti­ca­ri kart kul­la­nı­yor. Mas­ter­Card ola­rak ama­cı­mız, KO­Bİ’le­rin ta­ma­mı­nı bu mo­dern öde­me ara­cıy­la ta­nış­tı­rır­ken, on­la­rın za­man­dan ve ma­li­yet­ten ta­sar­ruf et­me­si­ni sağ­la­mak ve yüz­de 19’luk ora­nı yüz­de 60- 70 dü­ze­yi­ne çı­kar­mak” de­di. MAS­RAF­LA­RI AZAL­TA­CAK Mas­ter­Card’ın ti­ca­ri kar­tı­nın bü­yük avan­taj­lar sağ­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan İme­ce, bun­la­rı na­kit akı­şı­nı iyi­leş­tir­me, mu­ha­se­be­leş­tir­me­de za­man ve ma­li­yet ka­zan­cı, sı­fır iş­lem üc­re­ti, he­sap­lar üze­rin­de da­ha az za­man har­ca­ma, gi­der­le­rin ve fa­tu­ra­la­rın da­ha hız­lı mu­ta­ba­ka­tı, na­ki­te çok da­ha hız­lı eri­şim, gi­der­le­rin iz­len­me­sin­de ve ra­por­lan­ma­sın­da ko­lay­lık şek­lin­de sı­ra­la­dı. İme­ce’nin ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, ih­ti­yaç­la­rı­nı prog­ra­ma da­hil olan fir­ma­lar­dan te­min eden Mas­ter­KO­Bİ kul­la­nı­cı­la­rı, har­ca­ma­la­rı kar­şı­lı­ğın­da Mas­ter­Card Ti­ca­ri Kart kul­lan­ma­yan KO­Bİ’le­re oran­la yıl için­de yap­tık­la­rı har­ca­ma­la­rın­dan, yüz­de 50’ye va­ran in­di­rim­ler sa­ye­sin­de ta­sar­ruf ede­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT