BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Okula gidiyorum” de­di ­bir da­ha dönmedi

“Okula gidiyorum” de­di ­bir da­ha dönmedi

Van’ın Er­çek bel­de­sin­de ya­şa­yan 9 ço­cuk­lu Gür­büz a­i­le­si­nin 12 ya­şın­da­ki kız­la­rı Ya­se­min Gür­büz, 2 gün ön­ce “o­ku­la gi­di­yo­rum” di­ye­rek ev­den çık­tı.Van’ın Er­çek bel­de­sin­de ya­şa­yan 9 ço­cuk­lu Gür­büz a­i­le­si­nin 12 ya­şın­da­ki kız­la­rı Ya­se­min Gür­büz, 2 gün ön­ce “o­ku­la gi­di­yo­rum” di­ye­rek ev­den çık­tı. Meh­met­çik İl­köğ­re­tim O­ku­lu 5. sı­nıf­ta o­ku­yan kı­zı­nın bir da­ha e­ve dön­me­me­si ü­ze­ri­ne Er­çek Jan­dar­ma Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı­na ka­yıp ih­ba­rın­da bu­lu­nan ba­ba Ke­mal Gür­büz bel­de­de yap­tık­la­rı a­raş­tır­ma­da, kı­zı­nın ay­nı gün öğ­len sa­at­le­rin­de bir dü­ğün­de gö­rül­dü­ğü­nü, da­ha son­ra i­zi­ne rast­lan­ma­dı­ğı­nı i­fa­de et­ti. Kı­zı­nın ka­çı­rıl­mış o­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten ba­ba Gür­büz, “Kı­zı­mı gö­ren­le­rin ya da ne­re­de ol­du­ğu­nu bi­len­le­rin gü­ven­lik güç­le­ri­ne ha­ber ver­me­si­ni ri­ca e­di­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT