BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VE DÜNYA İÇİN YENİ DÖNEM

VE DÜNYA İÇİN YENİ DÖNEM

'Süper Güç'ün ye­ni pat­ro­nu­nun eko­no­mik kriz ve dış politikadaki tavrı dünyanın geleceğine de yön verecekBARACK OBAMA AMERİKA’NIN İLK SİYAHİ BAŞKANI OLDU 'Süper Güç'ün ye­ni pat­ro­nu­nun eko­no­mik kriz ve dış politikadaki tavrı dünyanın geleceğine de yön verecek Bü­tün dün­ya­nın me­rak­la bek­le­di­ği ABD Baş­kan­lık se­çim­le­rin­den De­mok­rat­la­rın ada­yı Ba­rack Oba­ma ga­lip çık­tı. Re­kor ka­tı­lım ol­du­ğu se­çim­ler­de da­ha çok si­ya­hi­ler, ka­dın­lar, his­pa­nik­ler ve genç­le­rin oyu­nu alan Oba­ma, Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin ada­yı McCa­in’i yüz­de 52’lik oy ora­nı ile ge­ri­de bı­ra­kır­ken, Ame­ri­ka ta­ri­hin­de de bir il­ki ger­çek­leş­ti­re­rek baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otu­ran ilk si­ya­hi isim ol­du. 349 de­le­ge­ye sa­hip Oba­ma 20 Ocak­ta gö­re­vi dev­ra­la­rak Be­yaz­ Sa­ray’a yer­le­şe­cek. Oba­ma so­nuç­la­rın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ilk za­fer ko­nuş­ma­sı­nı se­çim böl­ge­si olan Chi­ca­go’da yap­tı. Grant Park’ta Mic­hel­le, kız­la­rı Sas­ha ve Ma­li­a ile bir­lik­te on­bin­le­rin kar­şı­sı­na çı­kan Oba­ma ko­nuş­ma­sı­na, “De­mok­ra­si­miz­den şüphe du­yan­lar var­sa, bu se­çim on­la­ra çok gü­zel bir ce­vap ol­du” di­ye­rek baş­la­dı. Ame­ri­kan hal­kı­nın “bu de­fa fark­lı ola­ca­ğı­na” inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Oba­ma, “Ar­tık ses­le­riy­le bir fark oluş­tu­ra­bi­le­cek­le­ri­ni gör­dü­ler. Fa­kir­le­rin, zen­gin­le­rin; genç­le­rin, yaş­lı­la­rın; His­pa­nik­le­rin, As­ya­lı­la­rın; en­gel­li­le­rin, en­gel­li ol­ma­yan­la­rın dün­ya­ya me­sa­jı şu ol­du: Biz Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Oba­ma, “Dün­ya­yı or­ta­dan kal­dır­mak is­te­yen­le­re ses­len­mek is­ti­yo­rum. Si­zi ye­nil­gi­ye uğ­ra­ta­ca­ğız. Ba­rış is­te­yen­le­re ses­le­ni­yo­rum. Si­zi des­tek­le­ye­ce­ğiz” de­di. ABD’nin gü­cü­nün si­lah­la­rın­dan kay­nak­lan­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Oba­ma, “Biz gü­cü­mü­zü de­mok­ra­si­miz­den, fır­sat eşit­li­ğin­den, hiç bir za­man vaz­geç­me­di­ği­miz umut­la­rı­mız­dan alı­yo­ruz” di­ye­rek dün­ya­ya me­saj ver­di. Oba­ma’nın ta­ri­hi ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da par­kı hın­ca hınç dol­du­ran ka­la­ba­lık Oba­ma’yı ve ai­le­si­ni bü­yük coş­ku için­de al­kış­la­dı­lar. Ye­ni baş­ka­nın ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da din­le­yen­ler­den ba­zı­la­rı­nın se­vinç­ten ve he­ye­can­dan göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dık­la­rı, son de­re­ce duy­gu­lu ve coş­ku­lu an­lar ya­şa­dık­la­rı göz­lem­len­di. Mal­colm-X, Mar­tin Lut­her King ve Oba­ma Ba­rack Oba­ma’nın ABD’nin ilk si­yah Baş­ka­nı se­çil­me­si, ülke tarihinin en önem­li dö­nüm nok­ta­la­rın­dan bi­ri ol­du. Si­yah Ame­ri­ka­lı­la­rın ta­ri­hin­de bu safhaya ge­li­nin­ce­ye ka­dar ya­şa­nan önem­li olay­la­rın ba­zı­la­rı şun­lar: >> 1619 - İlk kö­le­ler ABD’ye ge­ti­ril­di. >> 1808 - Ya­ban­cı ül­ke­ler­den kö­le ge­ti­ril­me­si ya­sak­lan­dı. >> 1863 - Ab­ra­ham Lin­coln, kon­fe­de­re dev­let­ler­de­ki bü­tün kö­le­le­ri öz­gür ilan eden Öz­gür­lük Bil­dir­ge­si’ni ya­yım­la­dı. >> 1865 - Kö­le­lik ya­sa dı­şı ilan edi­le­rek ya­sak­la­ndı. >> 1868 - Bü­tün Af­ro-Ame­ri­ka­lı­la­ra tam va­tan­daş­lık hak­kı ta­nı­ndı. >> 1870 - Si­yah er­kek­le­re oy kul­lan­ma hak­kı ve­ril­di. >> 1947 - Jac­ki­e Ro­bin­son, Beyz­bol Li­gi’nde oy­na­yan ilk si­yah ol­du. >> 1955 - Ro­sa Parks ad­lı si­yah ka­dın, oto­büs­te ye­ri­ni be­yaz­la­ra ver­me­yi red­det­ti. Parks’ın bu ne­den­le tu­tuk­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ün­lü si­yah li­der Mart­in Lut­her King ırk­çı­lı­ğa kar­şı boy­kot baş­lat­tı. >> 1963 - King, bir pro­tes­to sı­ra­sın­da tu­tuk­lan­dı. King da­ha son­ra Was­hing­ton’da ün­lü “Bir Rü­yam Var” ad­lı ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı. >> 1964 - Baş­kan Lyndon John­son, Me­de­ni Hak­lar Ya­sa­sı’nı im­za­la­ya­rak yü­rür­lü­ğe sok­tu. >> 1965 - Me­de­ni hak­lar için sa­va­şan ün­lü Mal­colm X öl­dü­rül­dü. >> 1966 - Ed­ward Bro­oke, Se­na­to’ya gi­ren ilk si­yah ol­du. >> 1967 - Thur­go­od Mars­hall Yük­sek Mah­ke­me’nin ilk si­ya­hi üye­si ol­du. >> 1968 - Mar­tin Lut­her King sui­kast so­nu­cu öl­dü­rül­dü. >> 1989 - Co­lin Po­well, ilk si­yah ABD Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­du. >> 1990 - Do­ug­las Wil­der, ilk si­yah eya­let va­li­si ol­du. >> 2001 - Co­lin Po­well, ilk si­yah ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ol­du. >> ...ve 4 Ka­sım 2008 - Oba­ma ABD Baş­ka­nı. SO­RU­LAR CE­VA­BI­NI BU­LA­CAK İran ile ön şartsız görüşme sö­zü ver­miş­ti Oba­ma’nın se­çil­me­si ile bir­lik­te ABD’nin Or­ta Do­ğu po­li­ti­ka­sın­da de­ği­şik­lik­ler ol­ma­sı bek­le­ni­yor. Se­çim ön­ce­si Irak’tan çe­ki­le­ce­ği­ni söy­le­yen Oba­ma’nın sür­tüş­me­li ol­du­ğu İran, Ve­ne­zu­ela ve Kü­ba ile ön şart­sız gö­rüş­me sö­zü bu­lu­nu­yor. Uz­man­lar ABD ile Tür­ki­ye’nin iliş­ki­le­rin­de ise kök­lü de­ği­şik­lik­ler bek­le­mi­yor. ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Ross Wil­son, iki ül­ke iliş­ki­le­rin­de sü­rek­li­lik ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek bu­nun de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Av­ras­ya Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi Baş­kan Yar­dım­cı­sı Doç . Dr. Çağ­rı Er­han da Oba­ma’nın Tür­ki­ye’nin öne­mi­ni an­la­ya­ca­ğı­nı ve Er­me­ni ıs­ra­rın­dan vaz­ge­çe­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. AVRUPA’DAN OBAMA YORUMU: Avus­tur­ya’da bir Türk’ün baş­kan ol­ma­sı gi­bi bir şey Ba­rack Oba­ma’nın ABD baş­ka­nı se­çil­me­si üze­ri­ne Avus­tur­ya’dan il­ginç bir yo­rum gel­di. Oba­ma’nın se­çi­mi ka­zan­ma­sı­nı de­ğer­len­di­ren Avus­tur­ya­lı ta­rih­çi Günt­her Bisc­hof, “Oba­ma’nın baş­kan se­çil­me­si Türk kö­ken­li bi­ri­nin gü­nün bi­rin­de Avus­tur­ya’ya baş­ba­kan ol­ma­sı gi­bi bir şey” de­di. Bisc­hof, kim­se­nin ger­çek­ten inan­ma­dı­ğı bir ola­yın ger­çek­leş­ti­ği­ni söy­le­di. Kenyalı akrabaları sevinçten uçuyor Oba­ma'nın ba­ba­sı­nın kö­yü se­çi­mi so­luk so­lu­ğa iz­le­di. So­nu­cun net­leş­me­siy­le se­vinç çığ­lık­la­rı yük­sel­di. Bü­yü­kan­ne­si de ilk de­fa ba­sı­na ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT