BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol Ofi­si’nden net 249 mil­yon YTL kâr

Pet­rol Ofi­si’nden net 249 mil­yon YTL kâr

Pet­rol Ofi­si’nin net kâ­rı, 2008 yı­lı do­kuz ay­lık dö­ne­min­de 249 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti.Pet­rol Ofi­si’nin net kâ­rı, 2008 yı­lı do­kuz ay­lık dö­ne­min­de 249 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Pet­rol Ofi­si’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, şir­ke­tin 2008 yı­lı üçün­cü çey­rek dö­ne­mi ma­li tab­lo­la­rı­na gö­re, net sa­tış tu­ta­rı­nın, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 35 ar­tış­la 13 mil­yar 390 mil­yon YTL (10.984 mil­yar do­lar), fa­iz, ver­gi ve amor­tis­man ön­ce­si kâr­lı­lı­ğı­nın ise yüz­de 37 ar­tış­la 669 mil­yon YTL (549 mil­yon do­lar) ol­du­ğu kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT