BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > F-35’le­re Türk müh­rü

F-35’le­re Türk müh­rü

F-35’le­rin or­ta göv­de­si­nin ü­re­ti­le­ce­ği i­le­ri kom­po­zit tek­no­lo­ji­le­ri i­ma­lat te­si­si, TA­I’de hiz­me­te gir­diMilli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, F-35 projesinin THK’nın 50 yıl bo­yun­ca bel ke­mi­ği­ni o­luş­tu­ra­ca­ğı­nı kay­de­tti. > AN­KA­RA Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, “Ge­le­ce­ğin Müş­te­rek Ta­ar­ruz Uça­ğı” ola­rak da bi­li­nen F-35 pro­je­sin­de­ki yer­li pa­yı­nın bu­gün iti­ba­riy­le 5.6 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di. F-35 uçak­la­rı­nın en kar­ma­şık ya­pı­sal bö­lüm­le­rin­den bi­ri olan or­ta göv­de­si­nin ABD dı­şın­da tek kay­nak ola­rak üre­ti­le­ce­ği ile­ri kom­po­zit tek­no­lo­ji­le­ri ima­lat te­si­si, Türk Ha­va­cı­lık ve Uzay Sa­na­yi A.Ş (TA­I) te­sis­le­rin­de hiz­me­te gir­di. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, te­si­sin açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ye­ni hiz­me­te gi­ren bu te­sis­te ilk or­ta göv­de kom­po­zit par­ça­la­rı­nın da tes­li­ma­tı­na baş­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti. F-35 pro­je­si­nin Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­nin 50 yıl bo­yun­ca bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ra­ca­ğı­nı kay­de­den Ba­kan Gö­nül, ha­va kuv­vet­le­ri­nin en­van­te­rin­de bu­lu­nan F-4 ve F-16 uçak­la­rı­nın ba­zı­la­rı­nın 2010 yı­lın­dan iti­ba­ren tek­no­lo­jik ömür­le­ri­ni dol­dur­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı ve bun­dan son­ra da dev­re­ye gi­re­cek olan F-35’le­rin F-16’lar­la bir­lik­te Ha­va Kuv­vet­le­ri­nin üs­tün gü­cü­nü oluş­tu­ra­ca­ğı­nı bil­dir­di. Tür­ki­ye’de­ki bu te­si­sin Türk ha­va­cı­lık ve uzay sa­na­yi­nin dün­ya­nın en ge­liş­miş ha­va tek­no­lo­ji­le­riy­le iş bir­li­ği­ni gös­ter­di­ği­ni an­la­tan Ba­kan Gö­nül, te­si­sin Türk ha­va­cı­lı­ğı­nın ge­liş­me­si­ne bü­yük kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT