BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > hayata dair...

hayata dair...

Be­ra­ber ya­şa­yan in­san­la­rın bir­bi­ri­ni i­yi­ce an­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni id­di­a et­mek, yan­lış bir an­la­yış­tan do­ğar...hayata dair... Be­ra­ber ya­şa­yan in­san­la­rın bir­bi­ri­ni i­yi­ce an­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni id­di­a et­mek, yan­lış bir an­la­yış­tan do­ğar... An­la­şıl­mak çok az in­sa­na na­sip o­lan bir lüks­tür... ­He­le en i­yi ve en de­rin şey­ler ha­yat­ta hep yan­lış an­la­şı­lır... ­Biz bu dün­ya­ya an­la­şıl­mak i­çin de­ğil, an­la­mak i­çin gel­dik... An­la­şıl­ma­ma­nın ü­zün­tü­sü­nü du­ya­ca­ğı­mız yer­de, bü­tün ru­hu­muz­la baş­ka­la­rı­nı an­la­ma­ya ça­lış­sak, ha­yat da­ha gü­zel­le­şir... ­Za­ten ço­ğu za­man biz bi­le ken­di­mi­zi an­la­ya­maz­ken, baş­ka­la­rı na­sıl an­la­ya­bi­lir­ler?... (...F.W.Fo­ers­ter) Te­mel’in ye­ri Te­mel ye­ni al­dı­ğı uy­du için müş­te­ri tem­sil­ci­si­ne bağ­lan­mış... Bi­raz ko­nuş­tuk­tan son­ra müş­te­ri tem­sil­ci­si: “-Bü­tün ce­vap­la­rı­nız söz­lü ol­ma­lı, an­la­şıl­dı mı?... Şim­di söy­le­yin ba­na han­gi oku­la git­ti­niz?...” Te­mel: “Söz­lü”... bizimkiler... Üm­ra­ni­ye Ro­bot Ofis’ten Or­han Esen bir ar­ka­da­şı ile in­ter­net ca­fe aç­mış... Or­ta­ğı bil­gi­sa­yar­dan çok iyi an­la­ma­sı­na rağ­men Or­han bil­gi­sa­yar ca­hi­li... Or­ta­ğı­nın ol­ma­dı­ğı bir gün bi­zim Or­han bak­mış ki bil­gi­sa­yar­lar çok kir­li. Mo­ni­tör ve ka­sa­nın to­zu­nu al­dık­tan son­ra ne ka­dar uğ­raş­sa da klav­ye­le­ri ve özel­lik­le tuş­la­rın ara­sı­nı te­miz­le­ye­me­miş... Ka­fa­sın­da bir am­pul yan­mış ve bü­tün klav­ye­le­ri top­la­mış, ku­zu gi­bi ban­yo­ya ser­miş... Pril, ara­ba fır­ça­sı ve taz­yik­li sı­cak suy­la klav­ye­le­ri bir gü­zel yı­ka­mış... Du­ru­la­dık­tan son­ra ku­ru­ma­sı için hep­si­ni do­ğal gaz bo­ru­su­na as­mış... Or­ta­ğı ara­ba ile ca­fe­nin önü­ne ge­lin­ce ara­ba­dan iner­ken klav­ye­ler he­men gö­zü­ne­çar­par ve Or­han’a “Çok gü­zel ol­muş” di­ye­rek te­şek­kür eder... Na­sıl te­miz­len­di­ği­ni öğ­re­nin­ce bay­gın­lık ge­çi­rir... Er­te­si gün bil­gi­sa­yar­la­rın önün­de pı­rıl pı­rıl ter­te­miz ama ye­ni alın­mış klav­ye­ler ve ma­aş­sız bir ay... ke­mah­pe­di­a.org... İs­min­den an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi, “Wi­ki­pe­di­a”nın “Ke­mah”ça­sı... Ke­mah­lı­lar ile il­gi­li bir an­sik­lo­pe­di ça­lış­ma­sı olan si­te­yi Diş Dok­to­ru ar­ka­da­şı­mız Yıl­maz Ce­be­ci­oğ­lu ha­zır­la­mış... Ben, “Ke­mah­lı Ke­li­me­ler”den ör­nek­ler ve­ri­yo­rum... Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi gir­di­sin­de bu­lun­mak ve­ya si­te­yi in­ce­le­mek ist­zer­se­niz “Ke­mah­pe­di­a.org”u zi­ya­ret ede­bi­lir­si­niz... ... Ah­te­rec-akh­te­reç: Yuf­ka çe­vir­me­ye ya­ra­yan araç... Hoç­çik-khoç­çik: Beş taş­la oy­na­nan bir oyun çe­şi­di... Poh bo­ci­ği: Hay­van­lar ara­zi­de dış­kı­la­dı­ğın­da ge­lip yu­var­la­ya­rak gö­tü­ren bir bö­cek... Me­hel­lik ver­me­mek: Önem­se­me­mek dik­ka­te al­ma­mak-oğad­dar sö­le­dim ama me­hel­li­ge ver­me­di... Tu­tu­ya: Ley­lak çi­çe­ği-tu­tu­ya­lar dö­kül­sün gül­ler ağ­la­sın... Dın­gıl­fos: Dın­gıl­fos dön­mek, tak­la at­mak... Bı­cık-bı­cıkh-bı­cıh: Ce­viz içi-gü­zel şey­le­re özel­lik­le kız­lar için bı­cık gi­bi ta­bi­ri kul­la­nı­lır... Be­le­vür­re­mek: Üs­tü­nü ört­mek, ger­çek or­ta­ya çık­ma­sın di­ye la­fı do­laş­tır­mak, mev­zu­yu ka­pat­ma­ya ça­lış­mak... Mır­dik: Kü­çük -mır­dik gi­bi- ba­dem şe­ke­ri için mır­dik şe­ker ta­bi­ri kul­la­nı­lır­dı .Ha­cı Be­kir’in şah­ha­ne olur.. Ba­şı­gıl­tı: Ba­şu­cu-he­men ba­şı­gıl­tı­ma goy­dum... Oo­o, por­ta­ka­lı soy­dum, ba­şı­gıl­tı­ma goy­dum... Ol­mu­yo ta­bi­i... Cı­cıh: Cı­cıkh, ye­ni ey­ce gü­zel, cı­cıh­la­rı­nı mı gey­din ... Cı­cıh el­bi­se... tu­zak­tan ku­man­da (...KA­NAL D-Be­yaz Show) BE­YAZ: Kaç yıl­dır Ga­la­ta­sa­ray­da­sın?... IŞIL AL­BEN (Ba­yan bas­ket­bol­cu): Yir­mi iki... BE­YA­ZIT ÖZ­TÜRK Pe­ki kaç ya­şın­da­sın?... IŞIL AL­BEN (Ba­yan bas­ket­bol­cu): Yir­mi iki... *** (...STAR-Des­ti İz­di­vaç) ES­RA EROL: Na­sıl bi­ri­siy­le ev­len­mek is­ti­yor­su­nuz?... AM­CA: Ca­nı su­lu ol­sun. ES­RA EROL: Ba­lık et­li bi­ri­si mi?... AM­CA: Ba­lık eti, ta­vuk eti fark et­mez. Yü­rür­ken ye­ri sal­la­sın, ka­dın ge­li­yor de­sin­ler. bir film di­ya­lo­ğu! “-Diş­le­ri­nin ara­sın­da bir si­la­hın nam­lu­su var­sa, yal­nız­ca ses­li harf­le­ri söy­le­ye­bi­lir­sin...” (...Fight Club fil­min­den) iğ­ne­lik... GÜZ YAĞ­MU­RU Ka­vuş­tu top­rak yi­ne, Has­re­ti­ne gel­di güz... Rah­me­te doy­du si­ne, Ekin tar­la ver­di yüz! Coş­tu de­re­ler çay­lar, Ba­raj­lar dol­du taş­tı... Be­re­ket­li bu ay­lar, Sa­vak­lar ben­di aş­tı! Ha­zân de­mi sa­ğa­nak, Ha­ber­ci­si­dir ka­rın... Ye­re dü­şen her yap­rak, Müj­de­ci­si ba­hâ­rın! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Çen­gel bul­ma­ca Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan çen­gel bul­ma­ca­lar, di­ğer ga­ze­te­le­re gö­re çok ko­lay. Ben bun­la­rı çö­zer­ken zih­nim­den çok ko­lum ve par­mak­la­rım yo­ru­lu­yor. Kim da­ha hız­lı çö­ze­cek di­ye ar­ka­daş­lar­la ya­rış­tı­ğı­mız bi­le olu­yor. Bi­raz zor­laş­tı­rı­lır­sa bul­ma­ca­nın zi­hin ge­liş­tir­me iş­le­vi ye­ri­ne gel­miş olur. (...Ze­ki Şen) EDİ­TÖR NO­TU: Si­zi teb­rik ede­riz, ama ak­si yön­de ge­len şi­ka­yet­ler de olu­yor... Edi­tö­rü­müz bul­ma­ca ko­nu­su­nun bi­raz da sü­rek­li­lik­le il­gi­li ol­du­ğu­nun unu­tul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT