BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­re­di­de ka­mu ga­ran­ti­si ge­rekli değil

K­re­di­de ka­mu ga­ran­ti­si ge­rekli değil

Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can A­kın Çağ­lar, sen­di­kas­yon k­re­di­le­riy­le il­gi­li her­ke­sin ha­zır­lık yap­tı­ğı­nı, ga­ran­ti ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­diZi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can A­kın Çağ­lar, sen­di­kas­yon k­re­di­le­riy­le il­gi­li her­ke­sin ha­zır­lık yap­tı­ğı­nı, ga­ran­ti ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di Ban­ka­la­rın yurt dı­şın­dan te­min et­ti­ği sen­di­kas­yon kre­di­le­ri için ‘dev­let ga­ran­ti­si’ tar­tı­şı­lır­ken, Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can Akın Çağ­lar, “Ban­ka­lar ha­zır­lık­la­rı­nı yap­mış gö­rü­nü­yor. Ka­mu ga­ran­ti­si ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum” de­di. Zi­ra­at Ban­ka­sı­nın yı­lın 9 ayın­da 92 mil­yar YTL’lik bir ak­tif bü­yük­lü­ğe ulaş­tı­ğı­nı kay­de­den Çağ­lar, 9 ay­lık kâ­rın da 2 mil­yar 66 mil­yon YTL ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Bu dö­nem­de 440 mil­yon YTL de ver­gi kar­şı­lı­ğı ayı­ran ban­ka­nın net kâ­rı­nın ise 1.6 mil­yon YTL şek­lin­de be­lir­len­di­ği­ni kay­de­den Çağ­lar, net kâr­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 12’lik bir azal­ma mey­da­na gel­di­ği­ni söy­le­di. Çağ­lar, net kâr­da­ki dü­şü­şün, ta­rım­sal kre­di­ler­de­ki dü­şük fa­iz­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. KO­Bİ’LE­RİN VA­DE­Sİ­Nİ UZAT­TIK Glo­bal fi­nan­sal kri­ze rağ­men Zi­ra­at Ban­ka­sı­nın re­el sek­tö­re ve ta­rı­ma ke­sin­ti­siz des­te­ği­nin de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Ge­nel Mü­dür Çağ­lar, bu çer­çe­ve­de son 1 yıl­lık dö­nem­de top­lam kre­di­ler­de yüz­de 43 ora­nın­da bir ar­tış kay­de­dil­di­ği­ni ve 28.2 mil­yar YTL’lik kre­di hac­mi­ne ula­şıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Glo­bal dal­ga­lan­ma­da KO­Bİ’le­rin fi­nan­sal sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­la­rı ve ta­ki­be uğ­ra­ma­ma­la­rı için va­de­le­ri uzat­tık­la­rı­nı da bil­di­ren Genel Müdür Can Akın Çağ­lar, şun­la­rı söy­le­di: “103 bin kre­di­li KO­Bİ müş­te­ri­si­nin 2,4 mil­yar YTL tu­ta­rın­da­ki bor­cu­nun öden­me­si­ne des­tek ol­mak ama­cıy­la va­de uzat­ma uy­gu­la­ma­sı­nı baş­lat­tık. Ti­ca­ri ha­yat­ta va­de­le­rin uza­dı­ğı bir or­tam­da, öde­me güç­lü­ğü­ne düş­me­me­le­ri için KO­Bİ’le­re 48 aya va­ran sü­re­ler­de ila­ve va­de des­te­ği sağ­lı­yo­ruz. 2 haf­ta­da 16 mil­yon YTL ta­lep­le kar­şı­laş­tık.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT