BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üm­ra­ni­ye’de ‘Bağ­dat’ ko­nu­şul­du

Üm­ra­ni­ye’de ‘Bağ­dat’ ko­nu­şul­du

Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si, IR­CI­CA ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği ‘İs­lam Me­de­ni­ye­ti’nde Bağ­dat’ sem­poz­yu­mu gör­kem­li bir açı­lış tö­re­niy­le baş­la­dı.Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si, IR­CI­CA ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği ‘İs­lam Me­de­ni­ye­ti’nde Bağ­dat’ sem­poz­yu­mu gör­kem­li bir açı­lış tö­re­niy­le baş­la­dı. Üs­kü­dar Bağ­lar­ba­şı Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen tö­re­ne Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­san Can’ın ya­nı sı­ra, İKÖ Ge­nel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, IR­CI­CA Di­rek­tö­rü Dr. Ha­lit Eren ve çok sa­yı­da aka­de­mis­yen ka­tıl­dı. Sem­poz­yum­da ko­nu­şan Baş­kan Can, “Bağ­dat şeh­ri ne ya­zık ki yü­rek­le­ri bur­kan, mah­zun bir du­rum­da­dır. Bağ­dat be­nim için hep bir ma­sal şeh­ri gi­biy­di. Bu sem­poz­yu­mun Bağ­dat ve Bağ­dat’ın bu­gün­kü du­ru­mu­nun ko­nu­şu­lup an­la­şıl­ma­sı ve ha­yır­lı so­nuç­lar or­ta­ya çı­kar­ma­sı­nı ümit edi­yo­rum” de­di. Irak’ta sür­dür­dük­le­ri ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi­ler ve­ren İKÖ Ge­nel Sek­re­te­ri Prof. Dr. İh­sa­noğ­lu da, “İKÖ ola­rak özel­lik­le Or­ta Do­ğu ve İs­lam dün­ya­sın­da­ki si­ya­si ve sos­yal ge­liş­me­ler­le ya­kın­dan il­gi­le­ni­yo­ruz. Bağ­dat’ta ya­şa­nan te­rö­rün dur­ma­sı ve ba­rış or­ta­mı­nın sağ­lan­ma­sı için bü­yük kat­kı­lar­da bu­lu­nu­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT