BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEH­MET­ÇİK 1 km’den vu­ra­cak

MEH­MET­ÇİK 1 km’den vu­ra­cak

Meh­met­çi­ğe ye­ni ni­şan­cı tü­fek­le­ri ge­li­yor. 1000 met­re et­ki­li men­zi­li bu­lu­nan Tu­fan-90 kes­kin ni­şan­cı tü­fek­le­ri Ma­ki­na ve Kim­ya En­düst­ri­si Ku­ru­mu (M­KEK) ta­ra­fın­dan ü­re­ti­le­cek.> AN­KA­RA ­Meh­met­çi­ğe ye­ni ni­şan­cı tü­fek­le­ri ge­li­yor. 1000 met­re et­ki­li men­zi­li bu­lu­nan Tu­fan-90 kes­kin ni­şan­cı tü­fek­le­ri Ma­ki­na ve Kim­ya En­düst­ri­si Ku­ru­mu (M­KEK) ta­ra­fın­dan ü­re­ti­le­cek. Ön­ce­lik­li o­la­rak te­rör­le mü­ca­de­le­de kul­lan­mak mak­sa­dıy­la ö­nem­li si­lah p­ro­je­le­ri­ni gün­de­mi­ne a­la­rak ka­de­me­li o­la­rak ü­re­ti­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren M­KEK Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, ‘Tu­fan’ a­dı­nı ver­di­ği kes­kin ni­şan­cı tü­fe­ğiy­le il­gi­li a­raş­tır­ma-­ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nı da baş­lat­tı. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri un­sur­la­rı i­çin ü­re­ti­mi Kı­rık­ka­le’de­ki si­lah fab­ri­ka­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek o­lan ni­şan­cı tü­fek­le­ri, 1000 met­re et­ki­li men­zil, 5 ve­ya 10 fi­şek şar­jör ka­pa­si­te­si­ne sa­hip bu­lu­nu­yor. 7.62x51 mm ka­lib­re­ye sa­hip o­lan si­lah­la­rın ilk hı­zı sa­ni­ye­de 870 met­re. Si­lah­la­rın u­zun­lu­ğu i­se 1172 mi­li­met­re o­la­rak di­zayn e­di­le­cek. Si­la­hın a­ğır­lı­ğı 6.7 ki­log­ram, nam­lu bo­yu 660 mi­li­met­re, ça­lış­ma şek­li den­ge­li ki­lit ma­ka­ra o­la­cak.
Kapat
KAPAT