BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Za­bı­ta ko­mi­se­ri BE­RA­AT et­ti

Za­bı­ta ko­mi­se­ri BE­RA­AT et­ti

Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si za­bı­ta­la­rın­ca iç­ki sat­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le dö­vül­dü­ğü id­di­a edi­len bü­fe­ci Me­tin Şa­hin’e ha­ka­ret et­ti­ği ile­ri sü­rü­len za­bı­ta ko­mi­se­ri, Meh­met Sa­ğan­cı, be­ra­at et­ti> AN­KA­RA Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si za­bı­ta­la­rın­ca iç­ki sat­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le dö­vül­dü­ğü id­di­a edi­len bü­fe­ci Me­tin Şa­hin’e ha­ka­ret et­ti­ği ile­ri sü­rü­len za­bı­ta ko­mi­se­ri, Meh­met Sa­ğan­cı, be­ra­at et­ti. Mah­ke­me­de, olay gü­nü ih­bar üze­ri­ne Şa­hin’in iş­let­ti­ği bü­fe­nin önün­de al­kol alan şa­hıs­lar gör­dük­le­ri­ni an­la­tan Sa­ğan­cı, bu du­ru­mu po­li­se bil­dir­dik­le­ri­ni an­cak Şa­hin ile ke­sin­lik­le gö­rüş­me­di­ği­ni söy­le­di. Yar­gıç Hay­ri Kes­kin, Sa­ğan­cı’nın be­ra­atı­na ka­rar ve­rir­ken, ön­ce­ki cel­se­de din­le­nen ta­nık Yu­suf Ba­ha­dır To­run’un ifa­de­siy­le şi­ka­yet­çi Şa­hin’in ifa­de­si ara­sın­da bü­yük fark ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le To­run hak­kın­da “ya­lan­cı ta­nık­lık­tan” suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT