BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kızlarıyla İNTİHAR et­mek is­te­di

Kızlarıyla İNTİHAR et­mek is­te­di

Ala­cak­la­rı­nı tah­sil ede­me­di­ği için iki kı­zıy­la 4 kat­lı bi­na­nın ça­tı­sı­na çı­kan ba­ba, çev­re­de­ki­le­re kor­ku do­lu da­ki­ka­lar ya­şat­tı.> TOR­BA­LI İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­sin­de, ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­di­ği için 6 ve 7 yaş­la­rın­da­ki iki kı­zı­nı ya­nı­na ala­rak 4 kat­lı bi­na­nın ça­tı­sın­da in­ti­har gi­ri­şi­min­de bu­lu­nan ki­şi­yi, po­lis ik­na et­ti. Cev­det P. (38), kız­la­rı B.P. (7) ve D.P. (6) ile Tor­ba­lı Eğ­rek Mey­da­nı’nda­ki 4 kat­lı apart­ma­nın ça­tı­sı­na çı­ka­rak in­ti­ha­ra te­şeb­büs et­ti. Cev­det P, ön­ce kız­la­rı­nı bi­na­dan aşa­ğı sar­kıt­tı. Ço­cuk­la­rın ağ­la­ma­la­rı­nı du­yan çev­re­de­ki es­naf ve va­tan­daş­lar, du­ru­mu po­lis ve it­fa­iye­ye bil­dir­di. Olay ye­ri­ne ge­len it­fa­iye ekip­le­ri, ha­va yas­tı­ğı ku­ra­rak ön­lem al­dı. Po­lis, uzun sü­ren ik­na ça­ba­la­rı so­nu­cu Cev­det P. ve kız­la­rı­nı aşa­ğı in­dir­di. Bi­na önün­de top­la­nan ka­la­ba­lık, ço­cuk­la­rı­nın ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye at­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le Cev­det P’ye tep­ki gös­ter­di. Po­li­sin ara­ya gir­me­siy­le va­tan­daş­lar uzak­laş­tı. Ka­ra­ko­la gö­tü­rü­len Cev­det P’nin, 10 bin YTL’lik ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­di­ği için ai­le dü­ze­ni­nin bo­zul­du­ğu­nu, eşi­nin evi terk et­me­siy­le cid­di bu­na­lım ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di­ği öğ­re­nil­di. Gö­zal­tı­na alı­nan üç ço­cuk ba­ba­sı Cev­det P’nin, 12 ya­şın­da­ki di­ğer ço­cu­ğu­nu, okul­da ol­du­ğu için ya­nı­na ala­ma­dı­ğı öne sü­rül­dü.
Kapat
KAPAT