BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖSS’de­ki test­le­rin kap­sa­mı­na ye­ni dü­zen

ÖSS’de­ki test­le­rin kap­sa­mı­na ye­ni dü­zen

ÖSYM Baş­kan­lı­ğı, 2009-ÖSS’de­ki test­le­rin kap­sam­la­rı­nı ye­ni­den dü­zen­le­di. Sos­yal-1 tes­tin­de­ki so­ru­lar­da ta­rih yüz­de 43, coğ­raf­ya yüz­de 34, fel­se­fe yü zde 23 ora­nın­da kal­dı.ÖSYM Baş­kan­lı­ğı, 2009-ÖSS’de­ki test­le­rin kap­sam­la­rı­nı ye­ni­den dü­zen­le­di. Sos­yal-1 tes­tin­de­ki so­ru­lar­da ta­rih yüz­de 43, coğ­raf­ya yüz­de 34, fel­se­fe yü zde 23 ora­nın­da kal­dı. Fen-1 tes­tin­de­ki fi­zik so­ru­la­rı­nın pa­yı yüz­de 43’den yüz­de 33.3’e in­di­ril­di. Kim­ya so­ru­la­rı­nın pa­yı yüz­de 30’dan yüz­de 33.3’e, bi­yo­lo­ji so­ru­la­rı­nın pa­yı ise yüz­de 27’den yüz­de 33.3’e çı­ka­rıl­dı. Ede­bi­yat-Sos­yal bö­lü­mün­de yüz­de 16 olan psi­ko­lo­ji so­ru­la­rı­nın ora­nı sos­yal-2 tes­ti için­de yüz­de 13 ola­rak be­lir­len­di. Ma­te­ma­tik-2 tes­ti­ne ana­li­tik geo­met­ri so­ru­la­rı ek­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT