BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yu­mur­ta­lık nak­liy­le be­bek sa­hi­bi ol­du

Yu­mur­ta­lık nak­liy­le be­bek sa­hi­bi ol­du

İn­gil­te­re’de dün­ya­nın ilk ba­şa­rı­lı yu­mur­ta­lık nak­li a­me­li­ya­tı­nı ge­çi­ren ve i­kiz kız kar­de­şi­nin bir yu­mur­ta­lı­ğı­nı a­lan ka­dı­nın an­ne ol­du­ğu a­çık­lan­dı.İn­gil­te­re’de dün­ya­nın ilk ba­şa­rı­lı yu­mur­ta­lık nak­li a­me­li­ya­tı­nı ge­çi­ren ve i­kiz kız kar­de­şi­nin bir yu­mur­ta­lı­ğı­nı a­lan ka­dı­nın an­ne ol­du­ğu a­çık­lan­dı. Dok­tor­la­rı, 3.5 ki­log­ram a­ğır­lı­ğın­da bir be­bek dün­ya­ya ge­ti­ren 39 ya­şın­da­ki Al­man a­sıl­lı İn­gi­liz va­tan­da­şı an­ne­nin ve u­zun bir ça­ba­nın ar­dın­dan dün­ya­ya ge­tir­di­ği be­be­ği­nin son de­re­ce sağ­lık­lı ol­du­ğu be­lir­til­di. Ge­liş­me ay­nı du­rum­da­ki pek çok ka­dın i­çin de u­mut o­la­rak ka­bul e­di­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT