BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cum­hur­baş­ka­nı Gül Azer­bay­can’a gi­di­yor

Cum­hur­baş­ka­nı Gül Azer­bay­can’a gi­di­yor

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev’in da­vet­li­si ola­rak 13-14 Ka­sım­da Ba­kü’de dü­zen­le­ne­cek Ener­ji Zir­ve­si’ne ka­tıl­mak üze­re bu­gün Azer­bay­can’a gi­di­yor.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev’in da­vet­li­si ola­rak 13-14 Ka­sım­da Ba­kü’de dü­zen­le­ne­cek Ener­ji Zir­ve­si’ne ka­tıl­mak üze­re bu­gün Azer­bay­can’a gi­di­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’e, zi­ya­re­tin­de, Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler eş­lik ede­cek. Böl­ge­yi ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ener­ji pro­je­le­ri­nin ele alı­na­ca­ğı zir­ve­nin, ka­tı­lım­cı ül­ke­le­re Tür­ki­ye’nin ener­ji po­li­ti­ka­sı­nın en üst dü­zey­de ak­ta­rıl­ma­sı ve iş bir­li­ği im­kan­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ba­kı­mın­dan önem ta­şı­dı­ğı be­lir­til­di. ÇİN HA­BER AJAN­SI­NI KA­BUL ET­Tİ Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Çin Ha­ber Ajan­sı Ge­nel Mü­dü­rü Li Con­jun’u ka­bul et­ti. He­yet­te yer alan fo­to mu­ha­bi­ri, Cum­hur­baş­ka­nı Gül ile ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT